RSS

Byrådsavd. for finans

Plan for fagopplæring 2023-2030

Plan for fagopplæring 2023-2030 skal sikre at kommunen utdannar faglært arbeidskraft og gir fleire personar høve til å kome inn i arbeidslivet gjennom fagopplæring.

HR-melding frem til 2030

Et sentralt tema i meldingen er hvordan kommunens ansatte skal tilpasse seg det endrede behovet for tjenester i årene frem mot 2030.

Anskaffelsesstrategi med handlingsplan 2022-2025

Gjenbruk og ikke bare forbruk er en del av strategien som bystyret har vedtatt for kommunens anskaffelser i perioden 2022-2025.

Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021-25

Temaplanen for informasjonssikkerhet og personvern skal bidra til en styrking og strategisk utvikling av kommunens arbeid med fagområdene i strategiperioden.

Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-25

Digitaliseringsstrategien peker på hva som er de viktigste områdene for digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune for årene 2021-25.

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak

Bergen kommune eier aksjer til en verdi av 10 milliarder kroner. I den nye eierskapsmeldingen får du oversikt over hvilke selskaper Bergen kommune har eierskap i og hva kommunen vil med eierskapet.