Sammen i vennskap, lek og læring - rammeplan for SFO

Planen skal bidra til at SFO kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.

Fire barneansikter ser i kamera
SFO skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.
Bilde: Bergen kommune

LENKE
Sammen i vennskap, lek og læring – rammeplan for SFO

Planen ble vedtatt av bystyret i mai 2017. 

Planens innhold

Planen inneholder flere tiltak for å fornye SFO-tilbudet ved skoler i Bergen.

Den helhetlige planen legger blant annet vekt på bedre samarbeid mellom SFO og skole, samt at flere barn skal få mulighet til å delta på SFO uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Viktige satsinger

Planen inneholder en egen bergensmodell for SFO der satsingsområdet skal være "Vennskap, lek, læring i det 21. århundre". SFO skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes. 

Barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring. Kommunen skal opprettholde og videreutvikle lekemiljøet i SFO i kombinasjon med faste organiserte aktiviteter innen fysisk aktivitet, kunst – og kulturaktiviteter, digital kompetanse og måltider. Kommunen vil sikre at hver SFO driver et jevnlig og systematisk kvalitetsutviklingsarbeid. Det skal derfor innføres kvalitetsoppfølging av SFO-tilbudet som en del av skolens kvalitetsoppfølging. 

SFO skal benytte brukerundersøkelsen som et verktøy i oppfølging og vurdering av kvalitet i ordningen. SFO og skole skal tilrettelegge for at FAU kan komme med innspill til kvalitetsoppfølgingen av SFO-tilbudet. Samtidig vil byrådet at flere barn skal få mulighet til å delta i SFO og at barn ikke skal ekskluderes fra å delta på denne fellesarenaen på grunn av familiens økonomiske situasjon. Med planen ble det derfor innført en moderasjonsordning basert på familiers husholdningsinntekt. 

Rammeplan for SFO

I tillegg til den helhetlige planen det for første gang blitt lagt frem en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO. Rammeplanen gir informasjon til barn og foresatte om hva de kan forvente av skolefritidsordningen.

Rammeplanen har også målsettinger og kjennetegn på god og ønsket praksis når det gjelder:

  • aktivitetene som SFO skal drive: fysisk aktivitet, kultur, koding og måltider
  • samarbeid mellom SFO og hjem
  • ledelse av SFO

Rammeplanen bygger på føringer i saken "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune" og fra kvalitetsutviklingsplanene for barnehage og skole, "Sammen for kvalitet – lek og læring" og "Sammen for kvalitet – læring".

Videre på internett