boligmelding
Boligmelding 2020-2026
Bilde: Bergen kommune

Boligmeldingen 2020-2026

Boligmeldingen gir retning for kommunens boligpolitikk og organisering og danner grunnlaget for kommunens boligsosiale satsing i årene fremover.

Boligmeldingen synliggjør noen av de om utfordringene og mulighetene som kommunen står overfor i planperioden  og har særlig oppmerksomhet på hva en kan gjøre for vanskeligstilte på boligmerkedet.

Alle trenger et trygt hjem 

Kommunens boligpolitikk skal fremme sosial inkludering og legge til rette for en helsefremmende utbygging. Målet er at innbyggere fra alle samfunnslag skal få mulighet til å bo trygt og godt. Dette er spesielt viktig nå som det meste av boligveksten skal skje i fortettingsområdene. Bergen kommune skal drive en boligpolitikk som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. 

Her er lenker til plandokumentene:

Plandokumentet: Boligmelding 2020-2026

Saksinnstilling til bystyret

Vedtak i bystyret 

Her er plandokumentene vedlagt i pdf: