Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Målet er at ingen skal dø av overdose i Bergen. Bergen kommune skal arbeide for å gradvis redusere antallet overdosedødsfall.

Foto av tomme sko som symboliserer de som er døde av overdose.
Tomme sko symboliserer de som er døde av overdose. På overdosedagen mines vi de som er døde av overdose.
Bilde: Anneline Lepsøy Bonnier
Foto fra kurs i røyking med røykefolie
Fra kurs i røyking med røykefolie
Bilde: Nina Blågestad

Enhver som dør av overdose, er én for mye. Frem til 2011 døde det i underkant av 30 personer per år av overdose i Bergen. I perioden 2011 til 2014 har antallet ligget mellom 31 og 36 overdosedødsfall. I 2015 var det en nedgang til 17 overdosedødsfall.

Byrådet prioriterer rusomsorgen og kommunen skal gjøre mer for å hjelpe de som daglig lever med rusavhengighet. Dette er understreket i byrådets politiske plattform.

Tall på overdoser

Omtrent 80 % av overdosedødsfallene i Norge skyldes ulykkesforgiftning. Av alle overdosedødsfall er 90 % forårsaket av opioider. Opioider er en samlebetegnelse for smertedempende stoffer med opphav i opium, for eksempel heroin/diamorfin, morfin, kodein og metadon. Bruk av sentralstimulerende midler som amfetamin og lignende kan også føre til overdoser og dødsfall, men det skjer i mindre grad. Omtrent 80 % av de som dør av overdose i Norge er menn.

Studier viser at omtrent 90 % av de som dør av overdoser har hatt kontakt med hjelpeapparatet i forkant av dødsfallet. Dette indikerer at det burde vært mulig å forebygge det.

Tiltak mot overdoser

Bergen kommune har iverksatt en rekke overdoseforebyggende tiltak:

 • SWITCH kampanjen har som mål å motivere brukere til å endre inntaksmåte til å røyke heroin fremfor å injisere. Røyking fører til lavere risiko for overdoser.
 • Varslingsrutine om sterkt eller urent rusmiddel i omløp.
 • Kurs i hjerte- og lungeredning.
 • Opplæring av brukere, pårørende og ansatte i bruk av Nalokson nesespray (motgift mot opioider).

Nye tiltak:

 • Full drift av sprøyterom ved Strax-huset hvor det ved førsteinntak og videre en gang i halvåret gjennomføres en "overdosesamtale" med brukeren.
 • Aktivt jobbe for å påvirke sentrale myndigheter for å få til en lovendring slik at dagens sprøyterom kan bli et brukerrom der det er mulig å innta andre stoffer enn heroin og muligheten for å innta på annen måte enn ved injisering.
 • Etablere et Ambulant Overdoseteam i Bergen kommune med oppstart i 2017. Hovedmålet er å sikre oppfølging og oppsøkende arbeide i særlig risikoutsatte rusmiljøer.
 • Involvere pårørende i arbeidet med overdoseutsatte personer med veiledning og støtte.
 • Styrke oppmerksomheten på helse- og overdoseproblematikk i eksisterende botiltak med bemanning og i andre hjemmebaserte tjenester.
 • Etablere et kontaktpunkt for fastleger med behov for veiledning og kompetanseheving i behandling av pasienter med avhengighetslidelse og overdosefare.
 • Gi ansatte som arbeider med overdoseutsatte personer kunnskap og verktøy for å håndtere problemstillinger knyttet til dårlig psykisk helse og selvmordsproblematikk. Undersøkelser viser at brukere opplever overdoser som en flukt fra vond virkelighet.
 • Bevisstgjøre pasienter om økt overdosefare ved utskriving fra institusjoner.
 • Skape åpenhet og oppmerksomhet rundt temaet overdoser og overdosedødsfall gjennom dialog med brukere og pårørende.

Vedlegg