Handlingsplan mot fattigdom, med statusmelding for 2021

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt, kommer statusrapport på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Fra forside Handlingsplan mot fattigdom
 
Bilde: Håvard Holme

 

 

Statusmelding om arbeidet mot fattigdom og særlig i barnefamilier

23.5.2019 behandlet bystyret statusmelding om arbeidet mot fattigdom. Ved første gangs behandling vedtok bystyret at de skulle forelegges en statusrapport på handlingsplanen hvert annet år. Statusrapporten redegjør for hvor mange barn og unge som lever under fattigdomsgrensen samt status på de mål som er omtalt i handlingsplanen.

Om Handlingsplanen

Planen beskriver de grunnleggende årsakene til fattigdom og fremhever en rekke tiltak og strategier for å motvirke fattigdom og konsekvenser av fattigdom. Spesielt ønsker byrådet å vektlegge arbeidet med inntektssikring gjennom arbeid og arbeidskvalifisering.

- Arbeidsmarkedstilknytning for forsørgere og enslige med arbeidsevne er den beste måten å sørge for å løfte barnefamilier permanent ut av en fattigdomssituasjon, uttalte byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn, da planen ble presentert fra byrådet 20. oktober 2016.

Like muligheter

Bergen er et godt sted å bo, men byen har også store helse- og levekårsforskjeller mellom og innad i bydelene. Målrettede tiltak som reduserer, og helst fjerner fattige barns manglende mulighet til å delta på aktiviteter sammen med andre barn. Handlingsplanen gir viktig kunnskap om feltet, og den peker fremover med ulike tiltak for å bedre situasjonen for de 4700 fattige barna i Bergen og deres familier.

FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon sier noe om barns grunnleggende rett til en levestandard som sikrer deres utvikling. Barnekonvensjonen er en rettesnor i arbeidet med å bekjempe barnefattigdom. Alle hjelpetjenester som henvender seg til barn og barnefamilier skal ha god kunnskap om denne.

Gratis aktivitetskort

Aktivitetskortet er et prøveprosjekt med gratis adgang til fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra familier med svak økonomi. Kortet deles ut til cirka 2800 barn og unge i Bergen, som får mulighet til å gå på for eksempel Den Nationale Scene, Brannkamper eller Ado Arena, sammen med en venn eller en voksen. Aktivitetskortet skal videreutvikles.

Innvandrere

Barn av innvandrerfamilier er overrepresentert blant fattige barn i Bergen. Samtidig skal kommunen bosette et økt antall flyktninger. Flyktningene som kommer har svært ulik bakgrunn og har derfor behov for gode og individuelt tilpassede kvalifiseringsløp. En vil også sikre størst mulig grad av arbeidsmarkedstilknytning for denne gruppen.

Samarbeid med frivillige

Bergen kommune ønsker å videreføre et nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner, og stimulere til frivillighet gjennom blant annet tilskuddsordninger. I samarbeid med ideelle organisasjoner skal kommunen få på plass et sanitærtilbud med mulighet for dusj og klesvask for tiggere og bostedsløse.

Ivareta verdigheten

Ved fremlegging av planen har byrådet vært opptatt av at alle mennesker skal ha en grunnleggende verdighet, og planen viser hvordan de vil arbeide for å redusere fattigdom.

Vedlegg

Lenke til statusrapport for Handlingsplan mot fattigdom 2021 (saksgang)