Et helt liv med mening, vekst og utvikling

Et helt liv med mening, vekst og utvikling er en tiårsplan for kommunens tjenester til personer med utviklingshemming. Planen er rullert i 2024.

Planen gjelder perioden 2018-2028, og i januar 2024 vedtok bystyret en rullert versjon av planen som gjelder for siste halvdel av planperioden.  

Les planen: Et helt liv med mening, vekst og utvikling. Temaplan for tjenester til personer med utviklingshemming 2018-2028 - rullert 2024

Bildet viser forsiden av planen.

Planens innhold 

Planen har et livsløpsperspektiv og dekker et bredt spekter kommunens tjenester. Den inneholder mål og tiltak som ulike byrådsavdelinger og etater skal jobbe med for å utvikle kommunens tjenester til personer med utviklingshemming. Mange tiltak er allerede iverksatt i første halvdel av planperioden. Den rullerte planen beskriver videre innsats med eksisterende og nye tiltak frem mot 2028. 

Viktige satsingsområder 

Planen har fem satsingsområder som blir videreført i siste halvdel av planperioden:  

 • Støtte til familien 
 • Gode overganger 
 • Læring, mestring og deltakelse 
 • Riktig bolig til rett tid 
 • Gode og helhetlige helse- og omsorgstjenester 

Den rullerte planen inkluderer en rekke mål og tiltak fra den opprinnelige planen som videreføres. Tiltak som er fullført i første del av planperioden er kvittert ut, og ikke inkludert i den rullerte planen. I tillegg det er gjennom arbeidet med rullering av planen utarbeidet ett nytt mål og seks nye tiltak: 

 • Mål: Bruk av tvang skal i minst mulig grad medføre avvik fra kompetansekrav hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. 
 • Tiltak 86: Bergen kommune vil styrke Forvaltningsenhet i ETTU sin koordinerende funksjon, og utvikle samarbeidet mellom denne og koordinerende enhet (KE). 
 • Tiltak 87: Bergen kommune vil etablere en barnebolig med plass for 3 til 5 barn som kan bo i fellesskap med andre barn. 
 • Tiltak 88: Bergen kommune vil etablere bosenter med institusjonsrammer tilrettelagt for personer med komplekst og sammensatt bistandsbehov knyttet til psykiske lidelser, utviklingshemming, rus- og/eller atferdsproblematikk. 
 • Tiltak 89: Bergen kommune vil gå i dialog med KS og Statsforvalter og drøfte hvordan vi kan møte utfordringer med økning i avvik fra kompetansekravet som følger av økt mangel på helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene. 
 • Tiltak 90: Bergen kommune vil sikre en god start for nyansatte i Etat for tjenester til utviklingshemmede gjennom bruk av mentorordning og opplærings- og aktivitetsplaner for den nyansatte. 
 • Tiltak 91: Bergen kommune vil sikre oppgradering av personalfasiliteter i bofellesskap der Arbeidstilsynet avkrever dette gjort i tråd med arbeidsplassforskriften.

Mer informasjon 

En viktig suksessfaktor for planen er å rekruttere og beholde dyktige ansatte med helse- og sosialfaglig kompetanse. Bergen kommune har laget flere videoer om hvordan det er å jobbe i kommunen som vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider og lærling. 

 vernepleier sykepleier helsefagarbeider lærling

Les den politiske behandlingen av planen 

Alle planer i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg