Skal gjøre byen aktiv og folk friske

Bergens første plan for folkehelse.

Byrådet har behandlet Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025. Aktiv by - friske bergensere. Planen retter særlig oppmerksomheten mot barn, unge og eldre. I tillegg er viktigheten av å arbeide med utjevning av lokale sosiale helseforskjeller særlig framhevet.

- Bergenserne har god helse, men fremdeles har vi helseutfordringer. Derfor er det veldig positivt at vi nå har laget en egen plan for folkehelsen i Bergen. Vi har allerede mange gode tjenester og tiltak som skal legge til rette for god helse for innbyggerne, og vi ønsker med denne planen å videreutvikle folkehelsearbeidet i Bergen, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

Den aktive byen

I planen påpekes det at mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Planen er derfor innrettet mot gode bo- og nærmiljø, en god og trygg oppvekst, helsefremmende levevaner, en aktiv, sunn og trygg aldring og et bærekraftig miljø.

- Byrådet ønsker å legge til rette for at byen skal være god å bo i, og gjøre det enklere å ta valg som fremmer helsen. Den aktive byen har god luftkvalitet, og den innbyr også til trivsel og livsutfoldelse gjennom gode møteplasser og tilrettelegger for aktivitet enten det er svømmehaller, motbakker, fotballbaner eller det å kunne gå og sykle dit du skal, sier Onarheim.

Krever innsats fra mange

- Det kreves felles innsats fra en rekke sektorer og samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører for å imøtekomme helseutfordringene, særlig knyttet til økning i antall eldre de kommende årene, sier Onarheim.

Helsebyråden er særlig opptatt av forebyggende helsearbeid. Forskning viser at effekten av tiltak er større når de blir satt inn på et tidlig tidspunkt.

Planen skal være et viktig tilskudd til den kommende kommuneplanens samfunnsdel med tanke på tiltak og virkemidler i folkehelsearbeidet.

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025

Les dokumentene i saken