Bildet viser eldre fra byens dagsentre på idrettsdag ved Lille Lungegaardsvann.
MESTRING: Mestring er det røde tråden i helse og omsorg i Bergen kommune, sier byrådet i planen for eldre som legges frem til bystyret. Bildet viser eldre fra byens dagsentre på idrettsdag ved Lille Lungegaardsvann.
Bilde: Nina Blågestad

Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Bystyret har vedtatt planen "En alderdom med mening, mestring og trygghet". Det er en plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

Planen legger til rette for at eldre hjemmeboende som har behov for helse- og omsorgstjenester, får tjenester av god kvalitet og mestrer livene sine på best mulig måte ut fra sine forutsetninger.

Planen skal bidra til at eldre som bor i egne hjem føler seg trygge, mestrer hverdagen, opplever livet som meningsfylt og får den hjelpen de trenger.

Bystyret har vedtatt følgende endring i planen:

  • Logoped- og synspedagogressursene ved kompetansesenteret til Bergen Voksenopplæring skal knyttes tettere til kommunens øvrige re-/habiliteringstjenester.

Bystyrets vedtak er i samsvar med komiteens innstilling med unntak av ett punkt om å sikre at hjemmeboende eldre med behov for det får tilbud om legebesøk i hjemmet.

I tillegg vedtok bystyret følgende fire merknader:

Under innsatsområdet 3: Tillits- og faglighetsreformen beskrives en teambasert organisering. Det skal opprettes tverrfaglige team som ivaretar brukernes behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet og assistanse til daglige gjøremål. Teamene skal være tverrfaglige, men kompetanse i psykisk helse er ikke nevnt i noen av teamene. Bystyret ber byrådet vurdere hvordan spesifikk kompetanse innen psykisk helse kan innarbeides i teamene som skal ha med tjenestemottakernes helse å gjøre.

I møte med hjemmetjenester og andre kommunale tilbud velger en del LHBTI-personer å holde legningen sin skjult i frykt for å bli møtt med fordommer. Alle personer skal møtes med respekt. Helse-og omsorgspersonell skal gis opplæring rundt dette.

I de kommende årene får vi flere eldre innvandrere. Det er viktig at de og deres pårørende blir møtt på en god måte av de ansatte i helsevesenet i Bergen. God felles språkkunnskap hos pasienten og helsepersonellet er viktig for sikker helsebehandling og rettsikkerhet. Det bør stilles krav til norskkunnskap både for kommunens egne ansatte og innleide vikarer. I tilfelle pasienten ikke har god nok norskkunnskap, eller et språk som både pasient og pleier behersker, bør bruk av tolk vurderes. 

Noen personer med demens ønsker ikke å ta imot tilbud. Deres pårørende må spesielt sikres et lavterskeltilbud.

Les planen

Les dokumentene i saken