Anskaffelsesstrategi med handlingsplan 2022-2025

Gjenbruk og ikke bare forbruk er en del av strategien som bystyret har vedtatt for kommunens anskaffelser i perioden 2022-2025.

Bystyret vedtok "Anskaffelsesstrategi 2022-2025" og "Handlingsplan anskaffelsesstrategi 2022-2025" i møte 22. juni 2022.

Planens innhold

Totalt anskaffet kommunen i 2020 varer og tjenester for 6,74 milliarder kroner. Av dette er 2,74 milliarder kategorisert som klassiske vare- og tjenestekjøp, mens 2,47 milliarder er kjøp av bygg- og håndverkertjenester.

Bergen kommune har en betydelig markedsmakt som vi kan bruke til å gjøre samfunnet vårt bedre for klima, miljø, mennesker og dyr. Kommunen skal ikke bare bidra til forbruk, men også legge til rette for gjenbruk. Strategien skal bidra til en kultur hvor alle tenker nytt om anskaffelser, spesielt behovet for å kjøpe nytt.

I den kommende strategiperioden ønsker kommunen i større grad å få frem mulighetene anskaffelsesområdet gir for å arbeide med viktige politiske målsetninger. Det gjelder områder som seriøsitetskrav, arbeidsinkludering, mangfold, etikk, infrastruktur, innovasjon, helse, klima og miljø. Strategien er forankret i FNs bærekraftmål, nasjonale føringer og lokale føringer som kommuneplanens samfunnsdel, byrådets politiske plattform og andre politiske planer og vedtak.

Viktige satsinger

Dette er de fire utvalgte satsingsområdene for anskaffelsesfeltet i strategiperioden 2022-2025:

  1. Effektiv ressursbruk: Kommunens anskaffelser skal sikre at behov dekkes, og at gevinster realiseres gjennom profesjonell kontraktsoppfølging. Dette satsingsområdet omfatter organisering og kompetanse.
  2. Realisere verdier: Kommunens anskaffelser skal sikre at behov dekkes, og at gevinster realiseres gjennom profesjonell kontraktsoppfølging. Dette satsingsområdet omfatter brukermedvirkning, gevinstrealisering og kontraktsoppfølging.
  3. Klima, miljø og samfunnsansvar: Kommunens anskaffelser skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling for mennesker, dyr, klima og miljø. Dette satsingsområdet omfatter samfunnsutvikling for klima, miljø, mennesker og dyr, etisk standard, sirkulær økonomi, beredskap og bærekraftig logistikk.
  4. Kommunikasjon og samarbeid: Bergen kommune skal ha et godt samarbeid og god kommunikasjon internt og eksternt på anskaffelsesområdet. Dette satsingsområdet omfatter dialog internt, eksternt og mot markeder, innkjøpssamarbeid, innovasjon og læring.

Strategien inneholder ikke konkrete tiltak. Tiltakene, som følger opp satsingsområdene, finner du i handlingsplanen som ble behandlet av bystyret samme dag som strategien.

Se planene

Anskaffelsesstrategi 2022-2025 med handlingsplan