Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Planen har to hovedfokus. For det første skal planens mål, strategier og tiltak gi retning og virkemidler som bidrar til økt deltakelse i kulturlivet fra publikumsgrupper som i dag ikke deltar, og til å utjevne forskjeller innen felt og sjangre der det i dag er en skjevfordeling i deltagelse.

For det andre skal planen legge til rette for at mangfoldet i befolkningen speiles i både utøvelsen av kunst og kultur og i opplevelsen av tilbudene innen denne sektoren. 

Planen omfatter amatørkulturfeltet, det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, museumsfeltet og kulturvern. Videre rommer planen kommunale virksomheter og arenaer, deriblant Bergen Offentlige Bibliotek og Kulturetaten, som produserer kommunale kulturtilbud og drifter lokale kulturhus der det legges til rette for aktiviteter og opplevelser for ulike publikumsgrupper.