Bildet viser fyrverkeri fra arrangementet Tall ship races
Fyrverkeri under Tall ship races
Bilde: Eivind Senneset / Bergen kommune

Bergen og verden - internasjonal strategi og handlingsplan

I et stadig økende tempo globaliseres verden, og denne utviklingen driver frem et behov for at også vi som kommune har en tydelig koordinering av vårt felles internasjonale engasjement.

Bergen har en lang historie som internasjonalt orientert by.  Vi er en by som er åpen for verden, og  en by som ligger med ryggen mot fjellene og blikket vendt ut mot verden. 

Som offentlig aktør og regionens største kommune har Bergen kommune en rolle i å synliggjøre Bergensregionen utad. I en økende globalisert verden blir Bergen kommunes påvirkningskraft på internasjonal politikkutvikling og i beslutninger som får konsekvenser for vår region viktigere. 

Bergen kommune har gjennom planer og strategier vedtatt å arbeide for å følge opp FNs bærekraftsmål. Bergen kommune skal aktivt arbeide for å sette bærekraftsmålene på agendaen i sitt internasjonale samarbeid og bidra til at verden får på plass gode løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Vedtaket om å bli en menneskerettighetsby er en viktig innsatsfaktor for å bidra til denne utviklingen.  

Mangfold i befolkningen og i arbeidslivet har vært og vil være svært viktig for byens og regionens utvikling. Fokus på åpenhet, raushet og relasjonsbygging har vært viktige forutsetninger for å skape tilhørighet i byens interkulturelle samfunn. Mangfold i kultur og livssyn, i kunnskaper og ferdigheter gjør oss bedre rustet til å møte nye utfordringer, lokalt og internasjonalt. For at vi skal kunne få full nytte av dette grunnlaget må alle innbyggere, uansett bakgrunn, ha mulighet til å delta aktivt i samfunnslivet. 

Bergen kommunes ansvar som samfunnsutvikler, tilrettelegger og vertskap er sentralt i en internasjonal kontekst. Bergen kommune skal organisere dette arbeidet slik at kommunen er koordinert og samordnet, både internt og med regionen for øvrig.  

Strategien definerer noen hovedprioriteringer for det internasjonale arbeidet i Bergen kommune og synliggjør disse oppgavene i tre deler: 

  • Bergen i verden 
  • Verden i Bergen 
  • Bergen kommune sitt internasjonale arbeid 

Ett hovedmål er pekt ut for hvert av områdene, og det er pekt ut hovedprioriteringer for å følge opp hver målsetting. 

Under behandlingen av internasjonal strategi ba bystyret byrådet om å utarbeide en handlingsplan som følger opp mål og hovedprioriteringer i strategien. I tillegg ba bystyret byrådet starte opp arbeidet for å sikre at Bergen blir en menneskerettighetsby. Handlingsplanen inneholder derfor tiltak for å nå målene og hovedprioriteringene i internasjonal strategi, og peker i tillegg ut en retning hvordan kommunen skal jobbe for og med menneskerettighetsbyen Bergen internasjonalt. 

Det er en rekke tematiske planer, strategier og handlingsplaner i Bergen kommune som overlapper internasjonal strategi og handlingsplan. Internasjonal handlingsplan skal ikke duplisere tiltak med internasjonal karakter i andre planer, men heller vise merverdi av internasjonalt samarbeid. Handlingsplanen skal gjøre oss bedre i stand til å gjøre oss nytte av internasjonale nettverk og prosjekt. Oppnåelse av målene i internasjonal strategi skjer derfor i stor grad gjennom arbeidet med andre planer, eksempelvis Handlingsplan for næringsutvikling, Verden i Bergen – Plan for mangfold og inkludering 2018–2022, strategi og handlingsplan for Fairtradebyen Bergen og den kommende Verden i Bergen – Mangfoldsstrategi.