Gå tilbake til:
Du er her:
områdesatsing
Plan for områdesatsing 2020-2024
Bilde: Bergen kommune

Plan for områdesatsing 2020-2024

I plan for områdesatsing foreslås å videreføre det viktige arbeidet med å utjevne og forebygge ulikheter mellom levekårssoner som har vært drevet siden 2012.

Starte opp Solheim sør og Slettebakken

I planen foreslås det å arbeide videre med områdesatsing i Solheim nord, Loddefjord og Olsvik. Byrådet anbefaler å starte opp arbeid i Solheim sør og Slettebakken, mens for områdene Indre Laksevåg og Ytre Arna lages en utredning frem mot 2022 for å avslutte satsingen.

Områdesatsing er organisert som et offentlig finansiert utviklingsprogram hvor målet er å gjennomføre en helhetlig innsats i levekårsutsatte områder i en avgrenset periode. Arbeidet skal bidra til å utjevne sosial ulikhet mellom ulike levekårssoner i Bergen. Programarbeidet er et samarbeid mellom stat, kommune og lokalbefolkning, hvor en ser på flere virkemidler i sammenheng, en utvikler nye arbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak.

Planen inneholder følgende elementer:

  • En presentasjon av områdesatsingens arbeidsmetodikk, og organisering.
  • Oppsummering av pågående arbeid og videre planer for Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna
  • Kort om Loddefjord og Olsvik og samarbeidet med Kommunal- og moderniserings-departementet.
  • Nye satsingsområder vil bli vurdert, og en anbefaler oppstart av områdesatsing i levekårssonene Solheim sør og Slettebakken.

Plandokumenter:

Lenke til plandokumentene: 

Plandokument: Plan for områdesatsing 2020-2024

Saksinnstilling til bystyret

Vedtak i bystyret

Plandokumenter vedlagt i pdf: