Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for boliger til studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd Erlend Horn (V).

Foto av Fantoft studentby
Fantoft studentby
Bilde: Sammen
Utsikt fra studentboligene i Solheimslien
Utsikt fra studentboligene i Solheimslien
Bilde: Sammen

Bystyret vedtok 30. januar: Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2030. Planen legger til rette for et godt samarbeid med andre aktører som også har som mål å jobbe for en best mulig bosituasjon for studenter i Bergen. Planen er den tredje i rekken av handlingsplaner innen dette politikkområdet i Bergen.

Å tilby gode boforhold for Bergens cirka 29.000 studenter er viktig både for å tiltrekke seg studenter og for å beholde kompetent arbeidskraft. En økning i dekningsgrad for studentboliger er også viktig for å redusere press på boligmarkedet og frigjøre boliger for øvrige målgrupper. Byrådet vil fortsette arbeidet for å sikre varierte boliger og mangfoldige bomiljø, og ser på boliger for studenter som en viktig del av dette.

Bredt samarbeid

Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom Bergen kommune, studentsamskipnaden, Husbanken og Velferdstinget Vest. I tillegg har de fire største utdanningsinstitusjonen fått komme med innspill. Dekningsgraden for boliger for studenter er i dag 17 prosent, målet er å nå en dekningsgrad på 30 prosent innen 2030. Et bredt og godt samarbeid er en forutsetning for dette, handlingsplanen inneholder derfor seks ulike tiltak som bygger oppunder dette. Gjennom kreative planleggingsprosesser og godt samarbeid ønsker kommunen å være en god støttespiller for studentsamskipnadens arbeid med anskaffelse av flere boliger for studenter.

Viktig å fortsette det gode arbeidet fremover

Handlingsplanen kombinerer både kortsiktige og langsiktige strategier for å på best mulig måte sørge for gode botilbud for studentene. En kartlegging av studentenes bosted viser at de fleste studenter bor i sentrum, nær både studiestedene og byens mange tilbud både dag og natt. Kommunen og studentsamskipnaden kommer til å fortsette å samarbeide om bærekraftig utvikling av studentboligmassen. Boliger for studenter skal også ha plass i områdene som står foran utvikling, transformasjon og fortetting.

Gode tilbakemeldinger etter høring

Planen har vært på høring, og fikk gode tilbakemeldinger. Det er tydelig at planen skaper engasjement.

- Dette lover godt for det videre arbeidet med å skaffe flere gode boligtilbud for byens studenter, sier byråd Erlend Horn.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Fremtidige handlingsplaner bør kunne vise tydeligere sammenheng med realisering av gå-byen Bergen. Eksempelvis har ikke gå-byen Bergen det samme behovet for store parkeringsanlegg som den bilbaserte byen har. Arealer som brukes til parkeringsanlegg i dag kan eksempelvis nyttes til studentboliger i fremtiden. Bygarasjen beslaglegger i dag et areal som kunne vært brukt til studentboliger".

Vedlegg

Lenke til plandokument: Boliger for studenter i Bergen - Handlingsplan mot 2030

Plandokument i pdf-format:

Lenke til: Saksdokumenter og vedtak fra behandlingen.