Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen 2012 - 2020

Plan vedtatt av Bystyret 19. mars 2014.

Forside grøntmiljøplanen
Grøntmiljøplan 2012-2020
 

Bergen vokser, og det er viktig å sikre nye innbyggere i nye bomiljøer gode rekreasjonsmuligheter i parker, byrom og tilgjengelige naturområder.

Bystyret signaliserer ved denne planen at temaet er svært viktig, og det tilkjennegis et høyt ambisjonsnivå for å sikre at byens befolkning har god tilgang til kvalitetsrike parker, byrom og andre elementer i de blågrønne strukturene i og omkring våre urbane byområder.

Blågrønn struktur

Med «den blågrønne strukturen» menes nettverket av blågrønne områder som ligger mellom og utenfor bybebyggelsen. Dette er store og små naturområder, kulturlandskap og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag og vassdragenes omgivelser.

Det er et nasjonalt miljømål å sikre områder av verdi for friluftslivet. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Grøntmiljøplanen vurderer behovet for turveier, parker og byrom, lekeområder og badeplasser. Planen går ikke i dybden på hvert enkelt tema, men behandler blågrønne utfordringer innenfor det planfaglig forsvarlige. Således fanger planen også opp hovedkonklusjonene i andre sektor- og temaplaner, f eks vassdragsplanen, byfjellsplaner, og utredning av barnas byrom.

Grøntmiljøplanen representerer en videreføring av tidligere grøntfaglige temaplaner.

Enkelte av prosjektene, som er beskrevet i Grøntmiljøplanen, er allerede gjennomført eller påbegynt.

Løvstien Bygging pågår

Håsteinarparken Del er er ferdigstillt og ble åpnet høsten 2014

Johanneskirketrappen er igangsatt.

Andre prosjekter er tidsmessig forskjøvet i forhold til opprinnelig tidsplan.

Vedlegg