Seks barn med sekk på ryggen sitter på benk med ryggen til kamera og ser ut over Bergen.
I forslaget er den nye visjonen for bergensbarnehagen "Vi oppdager verden sammen". De foreslåtte verdiene, varme – trygghet – undring – glede, støtter opp under visjonen.
Bilde: Janne Kristoffersen

Høring av Kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen

Nå legger byrådet utkast til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensbarnehagen ut på høring. Planen heter "Sammen for kvalitet – lek og medvirkning". Fristen for å gi innspill er 12. juni 2024.

- Kvalitetsutviklingsplanen er det viktigste dokumentet for innholdet i kommunens barnehager. Høringsutkastet er resultatet av medvirkning fra barn, foreldre og barnehagefeltet i Bergen kommune. Vi håper å få gode innspill til planen når den nå ligger ute på høring, sier Daniel Hägglund, byråd for barnehage og skole.

Tydelig og konkret plan

Et trygt og godt barnehagemiljø er en forutsetning for barns trivsel. Bergen kommune arbeider for at alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag preget av lek, læring, utforsking og mestringsopplevelser. Planen bruker bergensbarnehagen om de kommunale barnehagene i Bergen. I bergensbarnehagen skal barna utvikle ferdigheter de trenger for å mestre livet. 

Kvalitetsutviklingsplanen skal gi tydelige føringer for arbeidet i bergensbarnehagen. Planen skal være et verktøy for at personalet arbeider sammen for å innfri mål og strategier gjennom god praksis, og at dette kommer til uttrykk i barnas hverdag. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for barnehage har ansvar for å følge opp kvaliteten i bergensbarnehagen gjennom systematisk arbeid og kompetansehevende tiltak.

"Vi oppdager verden sammen"

I forslaget er den nye visjonen for bergensbarnehagen “Vi oppdager verden sammen”. De foreslåtte verdiene, varme – trygghet – undring – glede, støtter opp under visjonen.

Den nye kvalitetsutviklingsplanen har fire satsingsområder: 

  • livsmestring
  • lek
  • språk
  • medvirkning

Til hvert at de fire satsingsområdene er det definert mål og strategier. Planen presenterer også tre forutsetninger som må være på plass for at bergensbarnehagen skal kunne nå målene i kvalitetsarbeidet sitt.

Gi innspill til høringsutkastet

Har du innspill til høringsutkastet? Bruk denne lenken (Surveyor).

Les planen (PDF) 

Les dokumentene i saken

Fristen for å sende inn innspill er 12. juni 2024. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil gå gjennom innspillene som følger planen. Planen blir sendt til bystyret for endelig behandling og vedtak.