Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler plan for bygging av turvei over Landåsfjellet

Den 3.7 km lange nye turveien Landåsløypen vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelige for byens innbyggere og være med på å øke tilbudet av lavterskel aktivitet i nærnaturen.

Skal lage temaplan for bærekraftig boligforsyning mot 2030

Planen skal avklare mål og strategier for bærekraftig boligforsyning i Bergen, og være en del av grunnlaget for satsinger og prioriteringer i Handlings- og økonomiplanen.

Anbefaler plan for rehabilitering av vassdragsanlegg 2020-2030

Bergen kommune har ansvar for 76 vassdragsanlegg som blir tilstandsvurdert og fulgt opp med rehabiliteringstiltak. Byrådet anbefaler at Vann- og avløpsetatens plan for rehabilitering mot 2030 vedtas.

Etablerer lekeplass på Nordre Tollbodkai

Byrådet har behandlet sak om en ny, stor sentrumslekeplass. Blant de vurderte tomtene, er det området ved Nordre Tollbodkai som svarer best på kriteriene.

Legger overordnet strategi for Dokken på høring i januar

Byrådet har vedtatt at overordnet strategi for endring av Dokken fra godshavn til fremtidsrettet bydel legges på høring.

Her vil byrådet ha Regnbueplassen

Ønsker å lage minnesmerke for mangfold og frisinn ved Vestre Torggate/Vaskerelven.

Foreslår nye regler om husholdningsavfall

Byrådet sender ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall på høring.

Slutter seg til faglige anbefalinger i skissefase for Bybanen til Åsane

Byrådet slutter seg til oppsummering av skissefasen.

Støtter dagløsning for Bybanen langs Ervikvegen

Byrådet støtter den faglige anbefalingen om å legge traseen mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset i dagen langs Ervikvegen, med en holdeplass ved Griggastemma.

Vil utvide boligsoneparkeringen i Fridalen-området

Byrådet skal behandle en sak om utvidelse av ordningen med boligsoneparkering ( fase 4) som gjelder Fridalen-området.