Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak 2020

Byrådet har tildelet tilskudd til klima og miljøtiltak, og driftstilskudd til miljøorganisasjoner for 2020.

Vil gi Sædalen flere sosiale møtesteder

Ny områdereguleringsplan legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.

Vil vedta reguleringsplan for Kokstad øst på nytt

Byrådet legger fram en oppdatert plan etter at Fylkesmannen opphevet bystyrets planvedtak.

Vil at Rådet for byforming og arkitektur skal være rent faglig

Byrådet foreslår å endre mandat og sammensetning av Rådet for byforming og arkitektur fra dagens to politikere og tre fagpersoner til et rent faglig sammensatt råd med seks medlemmer.

Orienterer om bruk av biogass etter 30. september 2020

Byrådet orienterer om hvordan leveransene av biogass fra kommunens biogassanlegg i Rådalen håndteres etter 30.september 2020.

Vil bygge boliger på Lono

Byrådet anbefaler en plan for å bygge 12 nye boenheter i firemannsboliger og en enebolig i Moldalia i Arna.

Anbefaler plan for Espehaugen Øst

Byrådet anbefaler et forslag til plan for industri og lager på et 60 dekar stort område ved Espehaugen i Ytrebygda.

Vil stanse planinitiativ for Rothaugen parkeringsanlegg

Byrådet anbefaler at Rothauggarasjen AS sitt forslag til plan for garasjeanlegg stanses i påvente av videre arbeid med bybanen til Åsane og avklaringer med hensyn til trafikkplan sentrum.

Vil slutte seg til forslag til handlingsprogram for Miljøløftet 2021-2024

Byrådet vil slutte seg til forslaget til handlingsprogram slik det foreligger og understreker sterk støtte til hovedgrepet om å ha hovedfokuset på prioriteringene for 2021.

Kan selje eigedom til byarena om vilkåra vert oppfylte

Tre eigedomsutviklarar ønskjer å få realisert eit byarenaprosjekt på Nygårdstangen. Byrådet seier seg villige til å selje eigedom til dette føremålet dersom prosjektet lèt seg gjennomføre.