Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Antall drepte og hardt skadde i Bergensregionen halvert på 15 år

Bergen kommune har særlig fokusert på myke trafikanter i sitt høringsforslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025.

Vil sende forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på høring

Bymiljøetaten har utarbeidet forslag til lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen kommune.

Endrer dagens ordning for ismåling

Byrådet har vedtatt at ismåling utført av Bymiljøetaten reduseres fra dagens 28 til 12 utvalgte vann.

Vil vedta Kulturmiljøplan for Bergen 2021-2025

Byrådet mener forslaget til kulturmiljøplan gir oss bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, og slik vil bidra til å sikre sårbare kulturminner.

Vil ha påbod om merking når hundelova endrast

Bergen kommune har fått framlegg om å endre lova om hundehald til høyring. Byrådet ønskjer at lova skal innehalde eit påbod om obligatorisk ID-merking av hund.

Anbefaler dagløsning for Bybanen

Byrådet anbefaler at traseen fra Kaigaten til Sandviken bygges som dagløsning.

Støtter ny flerbrukshall under Mulebanen

Byrådet mener flerbrukshallen vil bli et positivt bidrag til nærmiljøet i Sandviken, og anbefaler bystyret å vedta reguleringsplanen – med enkelte endringer.

Aksepterer at det startes utredning av delvis bompengefinansiering Ny E16, Arna - Stanghelle

Byrådet anbefaler at Bergen kommune gir sin tilslutning til at Statens vegvesen starter utredning av delvis bompengefinansiering av ny E16, Arna – Stanghelle.

Vil ruste opp Vågsbunnen

Byrådet tilrår at forprosjekt for gateopprustning i Vågsbunnen blir starta opp.

Starter arbeid med offentlig reguleringsplan for Rådalen, Stend og Rå

Store samfunnsmessige interesser er knyttet til at samfunnskritisk offentlig infrastruktur sikres i Rådalen. Byrådet vil blant annet at planen skal utrede konsekvensene av karbonfangst og -lagring.