Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Oppretter ny klimaetat i Bergen kommune

Den nye Klimaetaten skal styrke kommunens arbeid på klimafeltet og være en synlig samfunnsaktør.

Anbefaler oppgradering av kollektivholdeplasser

Byutviklingsbyråden anbefaler oppgradering av 55 kollektivholdeplasser langs kommunale veier.

Har gitt navn til nye adresseparseller

Byrådet har vedtatt navn på nye adresseparseller i Åsane, Laksevåg, Fana og Ytrebygda.

Varsler utvidelse av reguleringsområdet for bybanetrasé i sentrum

Byrådet mener det er nødvendig å få tydeligere avklart hvordan et tunnelalternativ i sentrum, med oppdatert kunnskapsgrunnlag, scorer i forhold til vedtatt dagløsning.

Positiv til fredning av Salhus Tricotagefabrik

Byrådet støtter Riksantikvarens forslag om å frede Salhus Tricotagefabrikk.

Vil utvide sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten

Byrådet anbefaler et forslag til plan om å utvide til sykkelvei med fortau på en 1,2 kilometer lang strekning fra Minde Allé til Fabrikkgaten.

Vil starte arbeid med å fjerne bossdeponi på Slettebakken

Byrådet anbefales at det gjøres gjennomføringsvedtak for å starte opp arbeidet med å erstatte bossdeponiet med rene masser slik at all forurensning i deponiet fjernes.

Har tildelt del to av tilskudd til klima- og miljøtiltak

Byrådet har fordel én million kroner i bevilging til klima- og miljøtiltak for 2018.

Vil redusere bompengetakstene med åtte prosent i ytre ring

Byrådet anbefaler at reduksjonen i bompengetakstene som følge av bompengeavtalen skal gis som reduksjon av takstene i ytre ring med åtte prosent.

Foreslår justeringer i tilskudd til klima- og miljøarbeid

Byrådet anbefaler nye retningslinjer for tildeling av tilskudd innen klima- og miljøfeltet.