Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Starter arbeid med offentlig reguleringsplan for Rådalen, Stend og Rå

Store samfunnsmessige interesser er knyttet til at samfunnskritisk offentlig infrastruktur sikres i Rådalen. Byrådet vil blant annet at planen skal utrede konsekvensene av karbonfangst og -lagring.

Ny hovedvannledning i Munkebotn skal erstatte hovedforsyningen i Åsaneveien

Nå skal det legges ny vannledning i vegtraseen i Munkebotn, til erstatning for hovedforsyningsledningen som fikk brudd i Åsaneveien på E16/E39 i 2019.

Ber BIR om å få på plass sortering av matavfall

Byrådet mener bossnettet må kunne håndtere matavfall, og forutsetter at BIR følger opp dette før den nye forskriften om håndtering av husholdningsavfall trer i kraft 1. januar 2022.

Vil skape helhetlig regelverk for takterrasser i sentrum og Fjellsiden

Byrådet har vedtatt oppstart av planarbeid for endring av bestemmelser om takterrasser i Kommunedelplanen for sentrum, Sandviken-Fjellsiden nord og Fjellsiden sør.

Har vedtatt videre arbeid med beplantning av bytrær i Bergen kommune

Byrådet vil blant annet utarbeide en overordnet beplantingsplan for bydelene.

Vil starte gateopprustning i Løvstakklien - Bøhmergaten etappe 1

Bymiljøetaten har utarbeidet et forprosjekt for opprustning av gateløp i deler av Søndre Skogveien og Bøhmergaten, samt hele Granbakken og Furubakken.

Vil gå videre med planene for Indre Laksevåg

Byrådet ber bystyret fastsette planprogrammet, som vil utgjøre grunnlaget for utviklingen av området.

Har vedtatt tiltaksplan for Haukåsvassdraget

Tiltaksplanen inneholder 45 konkrete tiltakspunkt og gir oversikt over miljøtilstanden i Haukåsvassdraget og oppdatert informasjon om den rødlistede elvemuslingen.

Vil legge trafikksikkerhetsplan for Bergen 2022-2025 frem på høring

Planen skal bygge på nullvisjonen – det skal ikke være drepte eller hardt skadde i trafikken.

Startar opp arbeid med strategi for blågrøne strukturar

Blågrøne strukturar er små og store naturområde, vassdrag, kulturlandskap og urbane område lagt til rette for leik og rekreasjon. No kjem ein strategi for blågrøne strukturer i Bergen.