Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Vil legge trafikksikkerhetsplan for Bergen 2022-2025 frem på høring

Planen skal bygge på nullvisjonen – det skal ikke være drepte eller hardt skadde i trafikken.

Startar opp arbeid med strategi for blågrøne strukturar

Blågrøne strukturar er små og store naturområde, vassdrag, kulturlandskap og urbane område lagt til rette for leik og rekreasjon. No kjem ein strategi for blågrøne strukturer i Bergen.

Har gitt nytt byrom i Årstad bydel navnet Anna Kreetz’ plass.

Det er opprettet et nytt byrom mellom Kiellandsgate, Edvard Griegs gate og Bjørnsons gate. Byrådet har gitt plassen navnet Anna Kreetz`plass.

Vil inngå samarbeidsavtale med fylkeskommunen om kollektivtrafikken

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har forhandlet frem en samarbeidsavtale som gir Bergen kommune større innflytelse på planlegging og gjennomføring av kollektivtrafikken i Bergen.

Vil slutte seg til fremlagt forslag til Handlingsprogram for Miljøløftet 2022-2025

Handlingsprogrammet inneholder prosjekter både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, samt tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

To tomter aktuelle for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet på Dokken

Bystyret har vedtatt at det skal jobbes videre med tomtealternativene A og C.

Postterminaltomta kan romme kommunalt generasjonsbygg

Når Posten flyttar ut, vil byrådet gjere eigedomen til postterminalen på Minde om til eit bygg som skal romme mange kommunale funksjonar. Einast barnehage er det ikkje rom for på sjølve tomta.

Vil starte revisjon av tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen

Byrådet vil starte opp revidering av kommunens handlingsplan for bedre luftkvalitet.

Slik vil byrådet jobbe videre med Bybanen til Spelhaugen

Kostnadskutt, planavklaringer og alternativ finansiering kan gjøre det mulig å forlenge traseen.

Regnbueplassen vil bli etablert og åpnet i løpet av september

Regnbueplassen, som er plassen i Vestre Torggate fra Vaskerelvens vestside til kryss med Neumanns gate, skal åpnes i september 2021.