Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Plan for områdesatsing i Bergen 2020-2024

Byrådet legger fram plan for områdesatsing i Bergen 2020-2024 der de foreslår å videreføre satsingen i flere levekårssoner i Bergen for å utjevne sosiale forskjeller.

Byrådet starter arbeid med plan for ungdom

Byrådet legger frem oppstartsak for en helhetlig plan for ungdom. Planen danner grunnlag for arbeidet med å bedre levekårene for unge.

Festplassen blir testplassen

Byrådet vil etablere en teststasjon midt i byen slik at det er enkelt for gående og syklende å teste seg for korona.

Anbefaler modell for kvalifiseringsstønad til deltakere under 25 år

Byrådet anbefaler at dagens ordning med full kvalifiseringsstønad med 2 G for ungdom i Bergen i aldersgruppen 18-25 år med egen husholdning beholdes.

Øker test- og hotellkapasiteten

Byrådet har fredag etter føre-var prinsippet vedtatt at kommunen skal inngå avtale om kjøp av testkapasitet fra private. Det er også vedtatt kjøp av flere hotellplasser for isolering av smittede.

Har vedtatt forbud mot private sammenkomster for mer enn 20 personer

Byrådet har vedtatt at det ikke er lov med private sammenkomster med mer enn 20 personer i Bergen.

Endrer forskrift for at flere ansatte skal koronatestes før pasientarbeid

Byrådet har vedtatt endringer i lokal korona-forskrift. Blant annet skal kravet til testing for ansatte i helse og omsorg utvides til å gjelde for alle som har vært utenlands.

Legger frem oppfølging etter barnevernsrapport

Byrådet legger frem oppfølgingstiltak etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalgets rapport, som tar utgangspunkt i ti særlig konfliktfylte enkeltsaker i barneverntjenesten i Bergen.

Statusrapport for tjenester til personer med utviklingshemming

Byrådet legger frem status for organisering, styring og drift av tjenester til personer med utviklingshemming.

Tre nye bufellesskap i bustadløftet

Byrådet føreslår å løyve 192,3 millionar kroner til å få på plass tre nye bufellesskap som ein del av bustadløftet for personar med utviklingshemming. Delprosjektet vil gi 24 nye bustadar.