Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Legger frem utkast til ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Byrådet sender handlingsplanen på høring med frist for innspill 24. oktober.

Frigjør Bergenshallen tidligere

Det er gjort nye vurderinger, og det er mulig å gjennomføre 7 uker mindre med vaksinering i Bergenshallen. Dette medfører at is-idrettene kan ta i bruk hallen tidligere.

Er i rute med bustadløftet

Gjennom bustadløftet skal det byggjast 130 nye bustader for personar med utviklingshemming innan 2025. Byrådet melder at målet er innan rekkevidde.

Gode resultater for rusavhengige

Byrådet har lagt frem statusrapport til "Plan for rusfeltet 2018-2022". Byrådet mener tiltak på rusfeltet har resultert i flere tjenester, flere tiltak og økt kvalitet i de kommunale rustjenestene.

Redegjør for oppfølging av barnevernssaker

Byrådet legger frem fremdriftsplan for oppfølging av barnevernssaker som ble gjennomgått av Fjeld-utvalget.

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2020

Byrådet vil videreføre og utvikle tiltak som hindrer utenforskap og fremmer like muligheter. Byrådet vil dermed prioritere tiltak i Bergen kommune som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og arbeid.

Legger frem handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplanen viser hvordan det skal legges til rette for økt deltakelse i aktivitet, arbeid og utdanning.

Gjer skulebygg om til bustadar

Eit tidlegare skulebygg på Landås skal gjerast om til ni bustadar. Gjennomføringa av prosjektet med ei ramme på 111 millionar kroner skal godkjennast av bystyret.

God luftkvalitet i 2018

Årsrapporten for luftkvalitet viser at luften i Bergen var i tråd med de nasjonale målene.