Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har laget utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Se listen over de neste helsetjenestene som skal prioriteres for koronavaksine.

Statusrapport for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018 - 2022

Byrådet ser på tiltak knyttet til selvmordsforebygging som et særs viktig. Hvert år dør det ca. 600 - 700 personer fordi de velger å ta sitt eget liv.

Her blir det vaksinasjonssteder i bydelene

Byrådet har vedtatt å bruke enkelte idrettshaller til vaksinasjonslokaler, og setter inn kompenserende tiltak for barn og unge.

Rustar Storetveit opp til å bli erstatningssjukeheim

Byrådet rår til at eit prosjekt til 28 millionar kroner som skal gjere Storetveit sykehjem klar til å bli erstatningssjukeheim blir gjennomført.

Disse prioriteres først når helsepersonell skal få koronavaksine

Byrådet har nå gitt sin tilslutning til prioriteringsrekkefølgen.

Vil flytte kommunelegefunksjonen til byrådsavdelingen

Byrådet foreslår å overføre kommunelegefunksjonen fra helsevernenheten i Etat for helsetjenester, til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Vil opprette midlertidig etat for håndtering av covid-19

Byrådet har vedtatt å opprette en egen etat for håndtering av covid-19. Etaten skal håndtere nye oppgaver og oppskalering av eksisterende tjenester som følge av pandemien.

Vil innføre ordning med kommunalt kjøp av fastlegepraksiser

Byrådet har behandlet sak om å innføre en ordning om kommunalt kjøp av fastlegepraksiser det ikke er andre kjøpere til. Ordningen skal bidra til å styrke fastlegetjenesten.

Legger frem statusrapport for handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

På tross av en god utvikling på flere områder viser tallene at flere lever i vedvarende fattigdom og flere barn vokser opp i fattige familier.

Student i Bergen – Studentmeldingen 2020

Byrådet legger frem forslag til "Student i Bergen – Studentmeldingen 2020." Studentmeldingen omtaler kommunens ansvar og tilrettelegging for studenter i Bergen, og omhandler mange ulike tema.