Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Beboere er fornøyde med middagen på sykehjem

En brukerundersøkelse i regi av Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet på et utvalg sykehjem våren 2022, viser at beboerne er gjennomgående fornøyde med middagene de får servert.

Legger frem plan for og av ungdommen

Byrådet legger frem Ungdomsplanen for behandling i bystyret i september. Noen av hovedmålene med planen er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Nytt tilskudd skal gi mindre ensomhet blant eldre

Byrådet vil opprette en midlertidig ordning som gjør at en halv million kroner kan tildeles til frivillige lag og organisasjoner.

Statusrapport for helse- og barneverntjenester 2021

Byrådet legger frem rapport om status og utvikling i helse- og barneverntjenestene i Etat for barn og familie gjennom 2021.

Slik skal kommunen rekruttere nok ansatte innen helse

For å møte rekrutteringsutfordringene innenfor helse og omsorg fremover, legger byrådet nå frem en strategisk rekrutteringsplan for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Skal fordele tilskuddsmidler til eldreformål 2022

Byrådet skal behandle en sak om fordeling av tilskudd til eldreformål. 25 organisasjoner har søkt, og det skal fordeles nærmere 500.000 kroner.

Legger frem kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten 2021

Byrådet legger frem kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten som gir en oversikt over situasjonen og utviklingen i sosialtjenesten i Bergen.

Styrker kunnskapen i helsetjenestene

Byrådet legger frem ny plan for å styrke kommunens ambisiøse arbeid med kunnskapsutvikling innen helse- og omsorgstjenestene.

Har fastsatt retningslinjer for alternativ mottaksplass for ukrainske flyktninger

Byrådet har vedtatt rammer og retningslinjer for utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainske flyktninger i Bergen.

Vil bosette 1000 flyktninger i 2022

Byrådet anbefaler at Bergen kommune bosetter 1000 flyktninger i år, i tråd med justert anmodning fra staten. 14 av plassene disponeres for enslige mindreårige.