Gruppebilde utenfor Rådhuset av byrådet bakervik: Fra Venstre: Ruth Grung (Ap) Linn Katrin Pilskog (Ap), Rune Bakervik (Ap), Line Berggreen Jacobsen (Ap) og Eduardo Andersen (Ap).
BYRÅDET BAKERVIK: Fra Venstre: Ruth Grung (Ap) Linn Katrin Pilskog (Ap), Rune Bakervik (Ap), Line Berggreen Jacobsen (Ap) og Eduardo Andersen (Ap).
Bilde: Olaf Erlend Gundersen

Byrådets oppgaver og ansvar

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Byrådets oppgaver

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling. Disse kan best sammenlignes med departementer. Byrådsavdelingene ledes administrativt av en kommunaldirektør, og skal følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.

Byrådet Bakervik

Byrådet Bakervik tiltrådte 3. november 2022. 

Byrådets historikk

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/historikk

Møteregister

Bystyret har i møte 21. september i sak 237-16 vedtatt at byrådet skal føre register over de som på vegne av seg selv eller andre avholder møter der det både er representanter fra byrådet og administrasjonen til stede, der hensikten er å påvirke Bergen kommune/byrådet i saker som er eller skal til behandling. Dette gjøres gjennom publisering av oppdaterte ukeplaner for den enkelte byråd, som i etterkant journalføres i kommunens sak-arkivsystem.

Videre på internett

Vedlegg

Flere artikler