Gruppebilde av byrådet foran Bergen Rådhus
Byrådet Meyer. Fra venstre: Charlotte Spurkeland (H), Marte Monstad (FrP) Eivind Nævdal-Bolstad (H), Christine B. Meyer (H), Reidar Digranes (Sp), Daniel C. E. Hägglund (FrP) og Christine Kahrs (H). 27. mai gikk Eivind Nævdal-Bolstad av som finansbyråd. Charlotte Spurkeland vil ivareta byrådsavdeling for finans frem til ny byråd er på plass.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådets oppgaver og ansvar

Byrådet leder kommunens administrasjon. På denne siden finner du kontaktinformasjon, møteplaner og omtaler av saker byrådet behandler.

Byrådets oppgaver

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling. Disse kan best sammenlignes med departementer. Byrådsavdelingene ledes administrativt av en kommunaldirektør, og skal følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.

Byrådet Meyer

Byrådet Meyer tiltrådte 30. oktober 2023. 

Slik er byrådets sammensetning

Byrådets historikk

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/historikk

Møteregister

Bystyret har i møte 21. september i sak 237-16 vedtatt at byrådet skal føre register over de som på vegne av seg selv eller andre avholder møter der det både er representanter fra byrådet og administrasjonen til stede, der hensikten er å påvirke Bergen kommune/byrådet i saker som er eller skal til behandling. Dette gjøres gjennom publisering av oppdaterte ukeplaner for den enkelte byråd, som i etterkant journalføres i kommunens sak-arkivsystem.

Videre på internett

Vedlegg

Flere artikler