Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Bergen vil bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet

Bergen kommune vil søke på ordningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet.

Skal lage helhetlig eiendomsstrategi

Byrådet har vedtatt å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi for Bergen kommune. Strategien skal på overordnet nivå gi mål, rammer og beskrivelser for eiendomsvirksomheten.

44,3 millioner skal kompensere de ukompenserte

Byrådet åpner nå opp for en ny ordning med koronakompensasjon til lokale virksomheter. Ordningen på 44,3 millioner kroner er for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.

Legger frem 1. tertialrapport

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapporten for årets fire første måneder med forslag til justeringer av budsjettet for 2021.

Legg fram handlingsplan for rettferdig handel

Bergen er fairtradeby og kommunen har vedtatt ein strategi for etisk og rettferdig handel. Byrådet legg fram ein handlingsplan som skal følgje opp den vedtekne strategien.

Klar til å fordele 78,6 millioner til et koronarammet næringsliv

Bergen kommune er nå klar til å fordele den andre runden av den statlige kompensasjonsordningen for koronautsatte bedrifter. 78,6 millioner kroner skal fordeles i denne omgangen.

Vil gjere Bergen til eit berekraftig reisemål

Visit Bergen har utarbeidd ein strategi og handlingsplan for å gjere Bergen til eit berekraftig reisemål. Byrådet rår til at kommunen sluttar seg til dette arbeidet.

Vil starte opp arbeidet med språkpolitisk plan

Språkpolitisk plan skal bli ein ny temaplan som skal sjå på språkpolitikken til kommunen i stort og følgje opp føresegnene i den nye språklova.

Årsmelding for året det var så rart

Bergen kommunes årsmelding for 2020 er klar i smittesikkert og digitalt format. Pandemien har fått sitt eget kapittel og preger meldingen gjennomgående. Det skjedde andre ting også.

Justerer ramma for rådhuset

Investeringsramma for den innvendige ombygginga av Bergen rådhus må justerast. Endringa tar høgde for uføresette manglar som er avdekka og varsla om tidlegare.