Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Ny anskaffelsesstrategi for 2021-2024 i anmarsj

Byrådet skal starte arbeidet med revidert anskaffelsesstrategi og handlingsplan for Bergen kommune 2021-2024.

Slik fordeles krisetilskuddet til serveringsbransjen i Bergen

Byrådet har bestemt kriterier og tildeling av statens ekstratilskudd til det kommunale næringsliv. Til sammen fordeles 32,14 millioner kroner i Bergen.

Har ansatt Samuelsberg som kommunaldirektør

Byrådet har ansatt Trine Samuelsberg som kommunaldirektør for Byrådsleders avdeling.

Er godt rustet for en trygg digital fremtid

Den helhetlige gjennomgangen av personvern og informasjonssikkerhet i kommunen går mot en avslutning. Viktige funn, risiko og sårbarheter er avdekket og tiltak er satt i gang.

Legg fram tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling 1 til handlings- og økonomiplan 2021-2024. Dei foreslåtte endringane gjeld i all hovudsak handteringa av koronapandemien.

Legger fram internasjonal handlingsplan og gjennomgang av kommunens internasjonale samarbeidsarenaer

Byrådet legger fram Bergen og verden – internasjonal handlingsplan for Bergen kommune for å følge opp Bergen og verden – internasjonal strategi for Bergen kommune.

132 millioner kroner ekstra i koronautgifter for kommunen

Byrådet la i dag frem forslaget til 2. tertialrapport. Der fremkommer det at Bergen kommune har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

Slik gjekk det i 2019 for selskapa kommunen eig

Byrådet har utarbeidd eit oversyn over rekneskapen i 2019 til dei bedriftene der kommunen er eigar. Saka følgjer også opp dei måla og målekriteria som er sett for desse verksemdene.

Vil opprette tilskotsordning for etisk handel

Bergen er fairtradeby. Byrådet kjem med forslag om korleis ei tilskotsordning for etisk handel og ansvarleg næringsutvikling kan innrettast. Ordninga vil ha ei årleg ramme på 250.000 kroner.

Høring om plan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering

Byrådet sender temaplan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering på høring. Alle kan komme med innspill. Høringsfristen er 22. oktober 2020.