Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Stramt budsjett med grøne og sosiale satsingar

– Budsjettforslaget byrådet i dag legg fram skal sikre økonomisk handlefridom og samstundes gjere byen grønare og meir rettferdig, seier finansbyråd Erlend Horn.

Føreslår å fjerne 50 år gamal eigedomsklausul

Då Bergen blei ein del av Hordaland i 1971 vart mange kommunale eigedomar overførte til fylket. No rår byrådet til å inngå avtale med fylkeskommunen om å fjerne ein 50 år gamal tilbakeføringsklausul.

Kommunen vil utføre renholdstjenester selv

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta renholdsoppgaver som i dag er utført av private leverandører.

Legg fram 2. tertialrapport for 2019

Byrådet har lagt fram den andre tertialrapporten i 2019 om økonomien i kommunen. Prognosen viser eit mindreforbruk samanlikna med budsjett på 176,2 millionar kroner.

Legg fram tilleggsinnstilling til bybudsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023. I saka har byrådet innarbeidd naudsynte endringar som følgje av statsbudsjettet og andre kjende høve.

Bergen vil bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet

Bergen kommune vil søke på ordningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet.

Skal lage helhetlig eiendomsstrategi

Byrådet har vedtatt å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi for Bergen kommune. Strategien skal på overordnet nivå gi mål, rammer og beskrivelser for eiendomsvirksomheten.

Legger frem 1. tertialrapport

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapporten for årets fire første måneder med forslag til justeringer av budsjettet for 2021.

Legg fram handlingsplan for rettferdig handel

Bergen er fairtradeby og kommunen har vedtatt ein strategi for etisk og rettferdig handel. Byrådet legg fram ein handlingsplan som skal følgje opp den vedtekne strategien.

Vil gjere Bergen til eit berekraftig reisemål

Visit Bergen har utarbeidd ein strategi og handlingsplan for å gjere Bergen til eit berekraftig reisemål. Byrådet rår til at kommunen sluttar seg til dette arbeidet.