Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Gjennomgår og sikrer alle systemer

Byrådet setter i gang en storstilt gjennomgang av alle systemer i kommunen.

Har vedtatt revidert forskrift om koronatiltak for Bergen kommune

Bergen kommune har satt i verk en rekke tiltak for å forebygge, motvirke og forsinke spredning av koronaviruset. På møtet 24. mars har byrådet vedtatt oppdatert forskrift i tråd med nasjonale råd.

Omorganisering av byrådets virksomhet i koronasituasjonen

Byrådet vil inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøter.

Legg fram tilleggsinnstilling til bybudsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023. I saka har byrådet innarbeidd naudsynte endringar som følgje av statsbudsjettet og andre kjende høve.

Kommunen vil utføre renholdstjenester selv

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta renholdsoppgaver som i dag er utført av private leverandører.

Gjør justeringer i byrådsavdelingene

Byrådet tilbakefører ansvaret for skolehelsetjenesten til Barne- og familieetaten. Ansvaret for tro og livssyn tilbakeføres til byråd for kultur, mangfold og likestilling.

Skal gi klarsignal for ny brannstasjon i Fana

Byrådet rår til at prosjektet om å byggje ny brannstasjon i Fana vert gjennomført med ei investeringsramme på 115 millionar kroner.

Legg fram 2. tertialrapport for 2019

Byrådet har lagt fram den andre tertialrapporten i 2019 om økonomien i kommunen. Prognosen viser eit mindreforbruk samanlikna med budsjett på 176,2 millionar kroner.

Ønskjer å straffe språkbrot

Byrådet føreslår i høyringa til ny språklov å gi Språkrådet høve til å straffe hyppige brot på lova. Språkvedtaka i kommunane meiner byrådet bør avgjere kva språk fylkeskommunen skal nytte.

Miljøprosjekt i 17 kommunale bygg

17 kommunale bygg er omfatta av eit prosjekt til 35 millionar kroner som skal gjere dei meir gjerrige på straum, venlegare mot miljøet og betre inneklimaet. Byrådet rår til å gjennomføre prosjektet.