Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Utlyser ny kompensasjonsordning

Bergen kommune har fått tildelt 27 millioner kroner fra staten til lokale virksomheter som ble rammet av koronatiltak i desember og januar.

Per Arne Hvidsten Larsen konstituert som byråd for finans, næring og eiendom

Byråd Per Arne Hvidsten Larsen tildeles ledelse, ansvar og fullmakter for Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom fra 3. januar 2022.

Inngår avtale om karantenebosted for bostedsløse

Byrådet har inngått avtale med Hordaheimen Hotell om karantene- og isolasjonstilbud for rusavhengige og bostedsløse.

Legger frem tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet legger i dag frem tilleggsinnstilling til budsjettet for 2022 og handlings- og økonomiplan for 2022-2025. Virkningen av statsbudsjettet og andre endringer er innarbeidet i saken.

Gir kortsiktig lån til Akasia barnehage AS

Byrådet bevilger 30 millioner kroner i kortsiktig aksjonærlån til Akasia barnehage AS.

Reiselivet får 27 millioner i ny koronastøtte

Bergen kommune lyser nå ut 27 millioner kroner i støtte til reiselivsvirksomheter rammet av koronatiltak. Til nå har over 660 virksomheter i Bergen mottatt 201,1 millioner kroner i støtte.

Startar arbeid med plan for skogbruk

Byrådet startar opp arbeidet med ein temaplan for skogbruket i Bergen. Den overordna målsettinga er å ha aktivitet og verdiskaping i skogbruket gjennom ei berekraftig forvaltning av skogen.

Kommunen betrar resultatet med 230 millionar kroner

Bergen kommune ligg an til å betre netto driftsresultat for 2021 med 230,1 millionar kroner. Det går fram av 2. tertialrapport som byrådet la fram i dag.

Vil etablere Havbyen Bergen som eit treårig prosjekt

Byrådet tilrår at Bergen kommune og Vestland fylkeskommune opprettar prosjektet Havbyen Bergen. Det overordna målet er å lede an for eit berekraftig hav.

Stramt budsjett med grøne og sosiale satsingar

– Budsjettforslaget byrådet i dag legg fram skal sikre økonomisk handlefridom og samstundes gjere byen grønare og meir rettferdig, seier finansbyråd Erlend Horn.