Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Oppveksttun blei 34 millionar kroner billegare

No er sluttrekninga for arbeida på Nordnes oppveksttun komen. Kostnaden vart 34 millionar kroner mindre enn justert budsjett for prosjektet.

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030: Rom for læring og fellesskap

Byrådet har lagt frem forslag til skolebruksplan for Bergen for 2021 – 2030. Byrådets mål er en skole som sikrer alle elever like muligheter og hvor alle barn opplever mestring.

Einige om å kjøpe Akasia-barnehagane

Bergen kommune og Akasia AS er etter drøftingar samde om ein avtale som inneber at kommunen kjøper aksjane i barnehageverksemda til Akasia for 89,99 millionar kroner.

Regulerer for ny ungdomsskule på Garnes

Reguleringsplanen for Garnes ungdomsskule skal no handsamast for andre gongen. Planen skal leggje til rette for oppføring av nytt skulebygg som skal erstatte dagens skulebygg.

Skal godkjenne utviding av Haukeland skole

Haukeland skole skal utvidast og utbetrast med ei kostnadsramme på 125,5 millionar kroner. Bystyret skal ta stilling til om prosjektet skal gjennomførast.

Vil ha ny midlertidig ungdomsskole på Bontelabo

Byrådet skal inngå leieavtale for etablering av ny midlertidig ungdomsskoleavdeling i Bergenhus bydel.

Ingen skolenedleggelser og mer plass i ny skolebruksplan

Byrådet håper på mange innspill til den nye skolebruksplanen 2021-2030.

Vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak

Byrådet legger frem strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.