Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Ny ungdomsskule på Garnes klar til å gjennomførast

Gjennomføringa av prosjekta ny Garnes ungdomsskule og utbetring av idrettshallen blir lagt fram for bystyret. Skulen har ei investeringsramme på 725,6 millionar og idrettshallen 80,4 millionar kroner.

Vil opprette barnehagetilbud til asylsøkere

Omtrent 40 prosent av flyktningene fra Ukraina er barn i barnehage- og skolealder. Bergen kommune har fått på plass skoletilbud for 6-16-åringene. Nå skal de yngre barna få tilbud om barnehageplass.

Gi innspill til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen

Byrådet inviterer alle til å komme med innspill til forslaget til ny kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen, Sammen for kvalitet – læring og medvirkning. Frist for å gi innspill er 30. mars.

Foreslår disse endringene i skolekretsgrenser

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune på høring. Fristen er 14. februar.

Nye namn på Akasia-barnehagane

Frå nyttår overtar Bergen kommune 18 barnehagar som tidlegare har vore eid av Akasia. Barnehagane vil i samband med at dei blir kommunale få nye namn.

Oppveksttun blei 34 millionar kroner billegare

No er sluttrekninga for arbeida på Nordnes oppveksttun komen. Kostnaden vart 34 millionar kroner mindre enn justert budsjett for prosjektet.

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030: Rom for læring og fellesskap

Byrådet har lagt frem forslag til skolebruksplan for Bergen for 2021 – 2030. Byrådets mål er en skole som sikrer alle elever like muligheter og hvor alle barn opplever mestring.

Einige om å kjøpe Akasia-barnehagane

Bergen kommune og Akasia AS er etter drøftingar samde om ein avtale som inneber at kommunen kjøper aksjane i barnehageverksemda til Akasia for 89,99 millionar kroner.