Gå tilbake til:
Du er her:
barnehagebarn
PÅ HØRING: Bergen kommune ber om innspill til strategiene for inkluderende felleskap, spesielt fra barnehager, skole og andre relevante aktører knyttet til feltet. Fristen er 30. september.
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Ønsker innspill til strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Byrådet har lagt frem "Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" til ekstern høring.

Strategien handler om hvordan Bergen kommune skal arbeide for å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO får et godt pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud.

Tre mål med strategier

Planen har tre mål, der hvert av målene har tre tilhørende strategier. Overskriftene til hvert av målene er sitater fra en samling holdt i Bergen kommunes Innolab, der barn, unge og voksne fra ulike barnehager, skoler, etater og organisasjoner kom med innspill til hva som er viktige tema i strategien.

Målene signaliserer hva som er bærende prinsipper i strategiene: Det er alltid de voksne som har ansvar for å legge til rette for at alle får oppleve å leke, lære, utvikle seg og mestre. De voksnes fokus må være på leke- og læringsmiljøet i barnehagen og skolen og den pedagogiske praksisen der, ikke bare på de utfordringene barn og unge kan ha. 

Mål 1: Voksne må passe på at alle kan delta 

  • Bergen kommune skal arbeide systematisk for å utvikle kvaliteten på det ordinære, allmennpedagogiske tilbudet 
  • Bergen kommune skal sikre at alle barnehager og skoler har en organisering som sikrer tidlig og målrettet innsats når barn og unge har behov for hjelp 
  • Bergen kommune skal sikre universell utforming i barnehage- og skolebygg 

Mål 2: Voksne må hjelpe barn som ikke har det bra 

  • Bergen kommune skal videreutvikle og styrke kvaliteten på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 
  • Bergen kommune skal organisere støttesystemene sine slik at barn og unge får den hjelpen de trenger 
  • Bergen kommune skal arbeide for at barn og unge med særskilte behov får et godt tverrfaglig hjelpetilbud.

Mål 3: Voksne må lytte til barn og ta de på alvor 

  • Bergen kommune skal styrke barn, unge og foresattes medvirkning i utforming av planer og særskilte tiltak som vedrører den enkelte 
  • Synspunktene til barn og unge med særskilte behov skal være representert på systemnivå i barnehagens og skolens arbeid  
  • Bergen kommune skal øke kompetanse i barnehager, skoler og PPT for å styrke medvirkning hos barn og unge med særskilte behov og for deres foresatte 

Bergen kommune ber om innspill til de foreslåtte strategiene og målene, spesielt fra barnehager, skole og andre relevante aktører knyttet til feltet. I høringsinnspillet må det henvises til hvilken av målene eller strategiene som kommenteres. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det kan uttale seg.

Send innspill på e-post

Høringsinnspill sendes på e-post til barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no innen 30.09.20, og må merkes med hvem høringsinnspillet er fra og saksnummer 2020/50436.

Høringsdokumentet foreligger kun i elektronisk format. På bakgrunn av høringsinnspillene utarbeides sak til politisk behandling. Av hensyn til den videre behandling av høringsinnspillene, er det en fordel om innspill kommer byrådsavdelingen i hende så snart som mulig. Angitt frist må derfor anses som absolutt. 

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet av byrådet 18. juni 2020