Gutt med lyst hår kikker gjennom hull i lekeapparat.
Bilde: Bergen kommune

Vil heve det spesialpedagogiske feltet

"Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" har vært på høring. Nå legger byrådet handlingsplanen fram for behandling i bystyret.

Det kom inn 33 høringsuttalelser til planen da den var på høring.

“Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO” ble vedtatt i Bergen bystyre i 2021. Strategien har som en overordnet føring at det spesialpedagogiske feltet og det allmennpedagogiske feltet skal kobles tettere sammen. Både målene og strategiene i strategiplanen griper derfor inn i barnehagenes og skolenes allmennpedagogiske mål og strategier. Det samme gjør tiltakene i den handlingsplanen som nå foreligger.

Heve nivået på hele det spesialpedagogiske feltet

Tiltakene i handlingsplanen skal til sammen heve nivået på hele det spesialpedagogiske feltet, men særlig innenfor de tre feltene bekymringsfullt skolefravær, samspillsvansker og habilitering - både i ordinære skoler og i forsterkede avdelinger. Kompetansen skal heves i alle ledd, samtidig som det å forsterke laget rundt barna innebærer en aksept av at det må gis støtte i situasjoner der kompetansen i barnehager, skoler og SFO ikke er tilstrekkelig.

Handlingsplanen inneholder syv tiltak 

  1. Utarbeide prosedyre som sikrer tidlig og målrettet innsats for barn/unge som har behov for særskilt tilrettelegging.
  2. Utarbeide prosedyre som sikrer medvirkning fra barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres foresatte i saker som angår den enkelte. 
  3. Utvikle og etablere ordninger for å sikre at barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan medvirke på systemnivå. 
  4. Sikre kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler innenfor temaene medvirkning og inkludering.  
  5. Utvikle et system slik at skoler med barnetrinn har gode nok forutsetninger til å ta imot barn med omfattende behov for tilrettelegging.
  6. Utvikle et hensiktsmessig pedagogisk støttesystem i barnehagene og skolene. 
  7. Styrke laget rundt barnet innenfor tre prioriterte områder.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene

Her er sakene fra byrådet 30. mars