Kanal
Kanal på Dokken
Bilde: Bergen kommune

Anbefaler forslag til arealstrategi for utvikling av Dokken

Byrådet anbefaler at bystyret vedtar forslag til Arealstrategi for Dokken som grunnlag for videre arbeid med transformasjon og utvikling av området.

I dag er Dokken og Jekteviken et stort havneområde med full drift av gods- og passasjertrafikk. Når godshavnen flyttes ut av Bergen sentrum  blir i overkant av 116 dekar frigjort til byutviklingsformål sentralt i byen (i bystyresaken står det 160 dekar, 116 er det riktige tallet)  Bergen kommune eier mesteparten av arealene. 

Se forslaget til planene for Dokken på 1-2-3 i videoen under: 

Hovedgrep som bygger på bergenske byromstradisjoner

Hovedgrepet i forslaget til arealstrategi bygger på byromstradisjonene i det historiske Bergen sentrum. Forslaget til arealstrategi legger opp til en finmasket kvartalsstruktur og gode byrom i form av allmenninger, gater, parker og en offentlig tilgjengelig sjøpromenade. To hovedkoblinger ved henholdsvis Nøstet og Møhlenpris krysser hverandre midt på Dokken og legger grunnlaget for eit nytt hjerte i området. Byromstrukturen er fleksibel og godt påkoblet eksisterende byromsstruktur og viktige nærområde.

  • Du kan utforske forslaget i en kartfortelling ved å følge denne lenken, eller se i vinduet under:

 

Endringer etter høring

Etter at forslaget til arealstrategi lå til høring våren 2021 kom det inn 80 merknader.  De største endringene etter høringsrunden er knyttet til at bystrukturen er gjort mer finmasket, samtidig som den er mer fleksibel med hensyn til ulike bruksformål. Utforming av landskap og nytt byggeland i sjø er endret, og det blir lagt opp til en utvikling der eksisterende havn kan videreføres på kort sikt, og der utviklingen i de tidligste fasene starter i sørøstre del av området.

Når arealstrategien er vedtatt, vil den ikke være ein juridisk bindende plan, men være førende sammen med andre styrende dokument, og den vil vise hva det er spesielt viktig å legge vekt på i den videre utviklingen av området. 

-Dokken er en kjempestor mulighet for Bergen til å bygge en ny bydel. Forslaget til arealstrategi gir strategiske avklaringer til den videre arealplanleggingen, sier byråd for Klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Trinnvis utvikling

Området deles i fem delområder
De fem delområdene: A: Møhlenpriskaien B:Frielenesområdet C.:Dokkeskjæret – Jekteviken D: Urban øygard (nytt byggeland) E: Sydnes og Nøstet

Området blir delt inn i fem delområder ut fra hvilket for område som blir frigjort tidlig, pionerprosjekt som tidlig kan gi Dokken en klar identitet, som Havbyen Bergen, hvilket område som kan koble seg på eksisterende infrastruktur og hvilket område som har behov for ny infrastruktur. 

Byrådet anbefaler at det blir satt i gang offentlig områderegulering ut fra hvilket delområde som blir frigjort tidligst, og påpeker at tilstrekkelig og variert sosial infrastruktur må sikres i en tidlig fase av utviklingsarbeidet. Videre mener byrådet blant annet at arbeidet med bærekraftprogram for Dokken bør prioriteres.

Arbeidet med arealstrategi for transformasjon av Dokken; “Dokken 2050  Arealstrategi - Transformasjon fra godshavn til ny bydel”,  er del av utviklingsprogrammet for Dokken, og har sammen med prosjektene  Dokken2050 Overordnet strategi og etablering av et utviklingsselskap hatt høy prioritet helt fra starten av programperioden.

Arealstrategien:

  • slår fast  hovedgrep og viser hvilke  prinsippavklaringer som må gjøres før den formelle arealplanleggingen starter
  • konkretiserer retning, rammer og føringer som er gitt i Dokken 2050 – Overordnet strategi 
  • viser hoveddisponeringen for den videre utviklingen i området
  • skal være grunnlag for en trinnvis utvikling av området, og førende for arealplaner innenfor området. 
  • Skal være et viktig arbeidsgrunnlag for det nyetablerte utviklingsselskapet

Tre mulige gjennomføringsfaser

Planlegging og gjennomføring av utviklingen på Dokken vil ta flere tiår. Forslaget til arealstrategi legger opp til tre mulige gjennomføringsfaser i en tidshorisont på rundt 30 år:
fase 1:perioden 2023-2035
fase 2:perioden 2035-2045 
fase 3:fra 2045 og utover.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret

Les dokumentene i saken

Følg Dokken på