Anbefaler plan for videre utvikling av Marineholmen

Planforslaget legger til rette for 60 000 m2 nytt næringsareal til kontor, forskning, tjenesteyting og dagligvarebutikk, barnehage og cirka 265 nye boenheter.

Kartskisse som viser planområdet avgrenset med rødt
Planområdet er på om lag 137 dekar. Høyteknologisenteret, Handelshøyskolen BI, Basen, Lanternen og Cornerteateret ligger innenfor planområdet og blir værende. Resten av eksisterende bygg forutsettes revet.

I planforslaget er boligene plassert langs sjøfronten og er vist som blokker på fra tre til syv etasjer der etasjene er lavest mot Nygårdsparken og Damsgårdssundet. Næringsvirksomheten foreslås samlet sentralt i området og langs Thormøhlens gate.

Planen legger også til rette for nye torg/allmenninger, sammenhengende sjøpromenade, badeområde og ny sykkeltrasé fra Småpudden til Nygårdsgaten. 

Ny barnehage med plass til 140 barn blir regulert i Nansenbygget, som blir bygd om fra kontorformål. Utenom åpningstiden skal utearealet til barnehagen inngå som del av det offentlige byrommet Kong Christian Fredriks plass. Dagens barnehage ved Magasinet med plass til 30 barn utgår.

Illustrasjon over nytt område Marineholmen
FOTOMONTASJE: Illustrasjon som viser området fra Løvstien.
Bilde: b + b arkitekter, hlm arkitektur, Smedsvig Landskapsarkitekter

Sjøflaten tilrettelegges for allmenheten

Planen legger opp til at mesteparten av dagens småbåthavn fjernes, og at sjøflaten blir tilrettelagt for allmenheten med reketrapp, badstue, badeområde, båtutleie og tilrettelegging for kajakk. 

Parkering under bakken

Hovedtilkomsten til planområdet er fra Nygårdsgaten via Thormøhlens gate Bilene blir fordelt i parkeringskjellere under bakken. Maksimalt antall bilparkeringsplasser i planområdet blir 250, der 10 prosent blir sett av til forflyttingshemmede, 15 prosent til bildeling og 10 prosent blir satt av til gjesteparkering. Det blir lagt til rette for en mobilitetshub sentralt i området. 

Les saksdokumentene

Saken ble behandlet i byrådsmøte 18. januar