Anbefaler plan som forbereder for utfylling av sjø på Dokken

Planen skal legge til rette for at byutviklingsområdet Dokken kan ta imot overskuddsmasser og danne et grunnlag for fremtidig nytt byggeland i sjø.

illustrasjon der rød markering viser plangrense og foreslått utfylling i sjø. Mørk lilla viser utfylling opp til kote -13, mens lys lilla viser ytre del av utfylling med fyllingsfot
Rød markering viser plangrense og foreslått utfylling i sjø. Mørk lilla viser utfylling opp til kote -13, mens lys lilla viser ytre del av utfylling med fyllingsfot
Bilde: Bergen kommune

Det er kun sjøbunnen som reguleres, ikke selve sjøoverflaten. Planforslaget ikke gir endret bruk av sjøoverflaten eller areal på land.

Krav om rene masser

Forslaget legger til rette for utfylling i sjø opp til cirka kote -13. En slik utfyllingspute vil ikke være i konflikt med sjøtransport eller havneaktivitet på land.

En fylling som dette trenger tid til å sette seg, og det er kun denne utfyllingsputen som reguleres. Utfyllingen fra sjøbunn og opp til kote -13 utgjør cirka 1,6 mill. m³ anbrakte masser. Massene som anvendes skal være rene.

Viktig for fremtidig utvikling av Dokken

Utfyllingen er viktig for å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Dokken fra dagens godshavn til en ny, sentral og moderne bydel. Den foreslåtte utfyllingen i sjø legger til rette for en mulig landekspansjon på Dokken, uten at det tas stilling til hvor og hvor mye nytt byggeland som skal etableres i fremtiden. Dette vil bli avklart gjennom fremtidige reguleringsplaner for utbygging på Dokken.

Deler av sjøbunnen i planområdet ble tildekket med rene masser av prosjekt Renere havn Bergen i i 2018.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 29. juni

Følg Dokken: