Gå tilbake til:
Du er her:
Festplassen oktober 2016
GÅ MANN: Bergen skal for første gang få en egen gåstrategi. Det er bra både for tilgjengelighet, trivsel, trafikksikkerhet, folkehelse og miljøet, mener byrådet. Bildet viser Festplassen i oktober 2016.
Bilde: Nina Blågestad

Derfor skal Bergen få en egen gåstrategi

Byrådet vil at fotgjengere skal prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og flere skal gå mer. Det er visjonen og hovedmålet i forslaget til “Gåstrategi for Bergen 2020-2030”, som byrådet nå legger fram.

Gåstrategien skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere i kommende tiårsperiode. 

Hvorfor satse på gange?

Klimakrisen er en av de viktigste grunnene til at Bergen behøver en egen gåstrategi. Byrådet peker på at de korte, miljøvennlige hverdagsreisene er en nøkkel til å gjøre Bergen til nullutslippsby og en foregangsby i kampen mot menneskeskapte klimaendringer. I tillegg legger prinsippene om Gåbyen og transportpyramiden opp til at gående skal prioriteres høyest.

Det er flere gode grunner til å satse på gange:

 • Gange og muligheten til å bevege seg på Bergens fortau og gater er gratis, og er den transportformen som er enklest og mest tilgjengelig for mange. Jo bedre tilgjengelighet det er til gå i Bergen, jo enklere og bedre er det å bevege seg rundt i sentrum og i bydelene.
 • Bedre tilrettelegging for fotgjengere kan gi alle, uavhengig av funksjonsevne og økonomi, mulighet til likeverdig deltakelse i samfunnet.
 • Når det er lettere å ta seg fram til fots, bidrar det til folkeliv og sosialt liv i byen. Vi blir kjent med andre og motvirker sosial isolasjon og ensomhet.
 • Bedre tilrettelegging reduserer faren for ulykker. Fotgjengere er en utsatt gruppe i trafikken og sterkt representert på ulykkesstatistikken
 • Helsegevinstene ved gange er godt dokumentert. Fysisk aktive personer er mindre syke og lever lenger.
  Festplassen på slutten av 90-tallet
  TETT: Slik så Festplassen ut på slutten av 1990-tallet.
  Bilde: Bergen kommune

   

Seks innsatsområder

Gåstrategien er delt inn i seks innsatsområder. Innenfor hvert område er det pekt ut satsinger som konkret viser hvordan målene kan nås. Dette er noen av de viktigste punktene innenfor hvert område:

Arealbruk 

Bergen skal utvikles som en gåby med korte avstander mellom hverdagens gjøremål. Det skal skje blant annet ved å videreføre og utvikle bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel om tilrettelegging for gående.

Offentlig innsats i gangnettet

Gangnettet skal oppgraderes rundt bydelssentrene og et utvidet Bergen sentrum. Trafikksikkerhetsarbeid rettet mot gående skal prioriteres. Hjertesoner ved barneskoler og sikring av gangforbindelser til kollektivholdeplasser er blant satsingene.

Samspill i trafikken

Dette innsatsområdet omfatter en rekke konkrete tiltak for å gjøre det tryggere å gå, som for eksempel lavere fartsgrenser, bedre utforming av krysningspunkt og mer aktivt tilsyn ved utleie av byrom. 

Drift og vedlikehold

Mer kartlegging av viktige gangforbindelser og endrede rutiner for brøyting, strøing og kosting må til for å gjøre det enkelt, sikkert og forutsigbart  å gå hele året. Byrådet ser det som naturlig og nødvendig at de viktigste ferdselsårene for gående og syklende prioriteres først.

Kunnskapsutvikling

Sammenliknet med andre transportformer finnes det lite forskningsbasert kunnskap om gange. Både politikere og fagfolk skal få mer kunnskap om fotgjengernes behov i Bergen.

Gåkultur og kommunikasjon

Kunnskapsbasert og samordnet informasjon er avgjørende for å få flere til å gå. Konkrete tiltak kan være lett tilgjengelig informasjon på nettsider, bedre skilting, kortere omveier og bedre varsling ved midlertidig omlegging av trafikken.

Videre behandling

Gåstrategien er en oppfølging av en rekke overordnede føringer knyttet til byutvikling, transport og folkehelse. Bergen kommune har ledet arbeidet med strategien, i samarbeid med de andre partene i Miljøløftet. Gåstrategien forutsetter oppfølging fra både kommunen, fylket og staten, dels i fellesskap gjennom Miljøløftet

Byrådet understreker at strategien setter retningen for det videre arbeidet, uavhengig av hvor mye ressurser en kommer til å ha tilgjengelig i framtiden. Når strategien skal settes i verk, er det derfor viktig at en prioriterer tiltakene som har størst mulig effekt og måloppnåelse.

– Det skal være hyggelig og trygt å gå i Bergen. I en trang by som Bergen krever det at fotgjengere prioriteres foran for eksempel privatbilisme. Mens biler bidrar til støy og forurensning, bidrar gående til aktivitet og folkeliv. Klima- og miljøvennlige transportmidler skal alltid prioriteres høyest, sier byutviklingsbyråd Eline Aresdatter Haakestad.

Gåstrategien skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene.

Saken ble behandlet i byrådet 22. oktober