Flytter landbruk til Bymiljøetaten

Byrådet vil sikre et sterkt fagmiljø innen landbruk og foreslår en omorganisering: Etat for landbruk innlemmes i Bymiljøetaten.

Det betyr at Bymiljøetaten overtar de ansatte, ansvaret og oppgavene som Etat for landbruk har i dag. Etat for landbruk avvikles innen 30. september 2023.

Byrådet peker på at Etat for landbruk er en svært liten etat, med kun fem ansatte. Samtidig har etaten mange arbeidsoppgaver, blant dem en rekke lovpålagte oppgaver i landbrukslovgivningen. 

– Dette arbeidet er kommunen pålagt å gjøre uavhengig av ressurser eller organisering. Med bare fem ansatte, inkludert etatsdirektør, betyr det at vi er svært sårbare ved selv få og korte sykefravær. Da er risikoen høy for at oppgaver ikke blir løst, eller at belastningen på de ansatte blir for høy, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Større fagmiljø

Byrådet fremhever at omorganiseringen vil gi kommunen et større og mer robust fagmiljø innenfor landbruksfeltet. De to etatene har i dag mange tilgrensende ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Byrådet mener at disse vil kunne løses bedre, mer helhetlig og effektivt i et større fagmiljø. 

Oppgaver som personal- og økonomifunksjoner vil kunne effektiviseres ved at de inngår i en større organisasjon. Omorganiseringen vil også medføre at kommunen får én direktør mindre.

– Naturlig tidspunkt

En større organisasjon gir mer rom for kompetanseutvikling for den enkelte medarbeider. Byrådet mener at dette vil styrke den samlede kompetansen og dermed samtidig kunne gi et bedre tilbud overfor landbruksnæringen. Videre legger byrådet til grunn at den utadrettede næringsdelen vil blir godt ivaretatt i en større organisasjon.

– Vi ser at det er nødvendig å gjøre endringer. Siden etatsdirektør Helene Dahl går av med pensjon til sommeren, synes vi dette er et naturlig tidspunkt å legge fram saken om omorganisering, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

Klikk her for å lese alle byrådssakene