Gå tilbake til:
Du er her:
Bosspann
VIL SORTERE MATAVFALL: Forskriften om håndtering av bergensernes boss skal oppdateres. En vesentlig endring i forslaget, er at vi nå skal få mulighet til å sortere ut matavfall.
Bilde: Håvard Prestegården

Foreslår nye regler om husholdningsavfall

Byrådet sender ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall på høring.

Renovasjonsfeltet er under stadig utvikling, og Bergen kommunes mål om kutt i klimagassutslipp gjør det nødvendig å oppdatere den eksisterende forskriften om håndtering av boss fra husholdningene.

En vesentlig endring i forslaget byrådet nå sender på høring, er at plikten til å tilrettelegge for kildesortering presiseres. BIR skal i dette forslaget legge til rette for kildesortering av både plast, papir/papp, restavfall, glass/metallemballasje og våtorganisk avfall. Våtorganisk avfall er matavfall, lett nedbrytbart hageavfall og annet biologisk nedbrytbart organisk avfall som stammer fra planter og dyr.

I dag har 70 prosent av norske husholdninger mulighet til å sortere ut våtorganisk avfall. Det har over flere år vært et ønske fra Bergen kommune om å få på plass en slik ordning her også. 

En annen endring i forslaget til ny forskrift, er at denne kun vil gjelde for Bergen kommune. Det er fordi bystyret kun kan fatte vedtak innenfor dette virkeområdet. I dag er det likelydende forskrifter i alle BIRs eierkommuner. Byrådet ser samtidig ikke bort fra at Bergens forslag også kan brukes i pågående forskriftsarbeid i andre BIR-kommuner.

Forslaget til forskrift har ellers samme struktur som den gjeldende, med fokus på å presisere kommunens ansvar, BIRs plikter og abonnentenes plikter.

Byrådet mener lavt forbruk bør premieres, og i forslaget videreføres en fleksibel gebyrordning, der gebyrene beregnes etter faktisk bruk. Dette har redusert mengden av restavfall og økt kildesortering i husholdningene. 

Byrådet vedtok å sende forslag til ny forskrift på høring 17. desember. Dersom du har høringsinnspill, kan de sendes til på epost til byutvikling@bergen.kommune.no og merkes med saksnummer 2018/48171. Fristen er 15. februar.

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra byrådet 17. desember