Legger fram forslag til ny politivedtekt

Byrådet ber bystyret vedta nye “ordensregler” for Bergen.

Politivedtekten inneholder regler som blant annet skal opprettholde ro og orden og sikre ferdselen og renhold på offentlig sted.

Den gjeldende politivedtekten ble vedtatt i 1999. Forslaget til en ny lokal forskrift ble sendt på høring høsten 2022. Endringer etter høringsrunden er tatt inn i forslaget, som byrådet nå legger fram.

Følger normalpolitivedtekten 

Bakgrunnen for revisjonen av den lokale politivedtekten er at Politidirektoratet har oppdatert normalpolitivedtekten. I det nye forslaget er det derfor lagt opp til å følge samme struktur og systematikk som i normalpolitivedtekten.

Innholdet samsvarer ellers i stor grad med gjeldende politivedtekt, men det finnes noen endringer. Blant annet foreslår byrådet å tidfeste natteroen til å gjelde mellom klokken 23 og 06. 

Ellers inneholder vedtekten regler om blant annet camping, fyrverkeri, bosspann, snøballkasting, arrangementer, renhold og byggearbeider. Trygge, gode og rene byrom for alle er viktig for byrådet. Du kan lese hele forslaget i saksdokumentene.

Ikke endringer om vinterdrift – foreløpig

På ett punkt kan det komme endringer sammenlignet med forslaget som nå legges frem. Det gjelder punktet om huseieres plikt til å rengjøre, strø og rydde snø fra fortauene ved husene sine. 

Her har Bymiljøetaten i oppgave å utrede konsekvensene av en mulig kommunal overtakelse av disse pliktene. Dette utredningsarbeidet er ikke ferdig. Derfor er det ikke foreslått endringer fra dagens vedtekt. Om utredningen om vinterdrift fører til et forslag om ny revidering, vil dette bli lagt frem på et senere tidspunkt.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Sakene til byrådet 7. desember er klare