Fasaden til Byarkitektens lokaler i Domkirkegaten. I tillegg ser vi Skostredet med mennesker
Byarkitekten holder til i Domkirkegaten
Bilde: Anne Kringstad

Orienterer bystyret om gjennomført evaluering av Byarkitekten

Evalueringen viser at Byarkitekten har oppnådd betydelige resultater og skapt positive endringer. Rapporten kommer også med noen anbefalinger.

Byarkitekten i Bergen ble opprettet i 2016 som en egen, uavhengig etat uten vedtaksmyndighet. Det er bystyret som i forbindelse med behandlingen av forslag til handlings- og økonomiplan for 2023-2026 og budsjett 2023 ba om en evaluering av Byarkitektens arbeid med hensyn til ressursbruk, arbeidsområder og måloppnåelse. 

Rapporten oppsummerer forventninger fra forvaltning og næringslivet, og gjengir tilbakemeldinger fra respondenter på byarkitektens arbeid, tjenester og rådgivning. Byarkitektens mandat, organisering og arbeidsområder er evaluert, og rapporten har anbefalinger for videre utvikling av etaten.

-Som byråd er jeg opptatt av god arkitektur som gir både mer funksjonelle bygg og bedre byromsløsninger.  Byarkitekten er en ung organisasjon som stadig er i utvikling og rapporten vil bidra til det arbeidet, sier byråd Ruth Grung.

Har bidratt til å løfte den arkitektoniske standarden

Evalueringsrapporten konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien Arkitektur+, offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Videre konkluderes det med at Byarkitekten lykkes med å sette kvalitet og arkitektonisk utforming på dagsordenen, øke bevisstheten om arkitektur i byutvikling, og forbedre utformingen av bygninger og byrom i Bergen, og at dette har skapt positive endringer.

Forbedringsområder og anbefalinger

Evalueringsrapporten konkluderer også med at det er områder som kan forbedres når det kommer til samarbeid, detaljnivå i tilbakemeldinger og rolleforståelse. Videre er det nødvendig å gjennomgå og styrke mandatet med en bedre politisk forankring.

Evalueringen baserer seg på dybdeintervjuer med representanter fra ulike etater i Bergen kommune og en anonym, kvalitativ spørreundersøkelse sendt ut til et utvalg av respondenter fra ulike etater i Bergen kommune, arkitekter, konsulenter, utbyggere, samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner. Asplan Viak gjennomførte evalueringen for Bergen kommune i perioden juni-august 2023.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les saksdokumentene her