Utsikt
HVA ER NATUR? Naturstrategien handler om bergensnatur i vid forstand. Fra skog-, fjell-, vassdrag- og sjøområder utenfor bebyggelsen, til mindre friluftsområder, parker, bekker, samt beplantning og vann i torg og gater innenfor bebyggelsen. I forbindelse med strategiarbeidet holdt Bymiljøetaten en fotokonkurranse. Dette er vinnerbildet.
Bilde: Gunhild Hofstad

Slik skal vi ta vare på bergensnaturen

Byrådet legger Naturstrategi for Bergen fram for bystyret.

Naturstrategien viser hvordan vi både kan ta vare på naturmangfoldet og sørge for at alle bergensere har mulighet for daglig kontakt med natur.

Utsikt
FJORD OG FJELL: Du kan se flere bilder fra fotokonkurransen i strategidokumentet.
Bilde: Vigdis Lystrup

Strategien gjelder hele Bergen kommune. Den har som formål å gi et felles grunnlag og en retning for hvordan vi kan gjøre Bergen til Norges grønneste storby, og en minst like god plass å være i også i fremtiden for mennesker, planter og dyr, uavhengig av hvem som er grunneier.

Slik er forslaget til naturstrategi bygget opp:

Mange arter

Takket være klima og topografi har Bergen en særlig rik og variert natur, som spenner fra fjord og våtmark til kulturlandskap og høyfjell. Dette gir rom for et stort antall ulike arter, men også varierte muligheter for rekreasjon. 

– Naturen i byen er under et sterkt press. Byutviklingen har gjennom årene medført nedbygging, privatisering og økt ferdsel i naturområdene som er igjen, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Måke på Torgallmenningen
TRUET: Flere måkearter er utryddingstruet, og trekker inn i byen på grunn av press på leveområdene langs kysten.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

– Derfor trenger vi denne strategien, som et grunnlag for å kunne balansere naturens egenverdi mot menneskenes bruk av den, sier byråden.

For eksempel må tilrettelegging av friluftsliv gjøres på en måte som ikke skader naturen, det trengs flere trær i byen, mer urbant landbruk og åpning av lukkede vassdrag. 

Som klimakrisen

Byråden påpeker at tap av artsmangfold og naturområder innebærer en alvorlig krise for hele verden, på lik linje med klimakrisen.

– Det går ikke an å løse klimakrisen uten at vi samtidig tar vare på naturen. Krisene henger sammen, sier Fjeldstad

Hun viser til at det har vært framgang internasjonalt, som også påvirker oss her i Bergen: På FNs naturtoppmøte i desember 2022 ble en historisk milepæl nådd, da landene ble enige om en ny internasjonal avtale for å redde naturen. Avtalen skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Verden har aldri før satt seg så høye mål om å redde naturen. 

Lynghaugparken
LYNGHAUGPARKEN: Utløpsbekken fra Lynghaugtjørna i Fyllingsdalen var tidligere en rett utgravd dreneringskanal. Bekken er nå restaurert til en mer naturlig tilstand, med kurvatur og slakere kanter. Nye vannveier skal redusere flomfare under ekstremvær.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Fire strategier

FN-avtalen er i tråd med de fire strategiene i Naturstrategi for Bergen:

1. Arealnøytralitet – I Bergen sikrer vi naturen plass, og tilbakefører natur. 
2. Miljø og klimatilpassing – I Bergen har vi ren natur som er forberedt på et klima i endring. 
3. Bruk og opplevelser – I Bergen deler vi på plassen og tilrettelegger på naturens premisser.
4. Kunnskap og kommunikasjon – I Bergen har vi kunnskap om naturen og tar vare på den.

Naturstrategien skal følges opp av flere planarbeid, blant annet en handlingsplan. Flere arbeid er allerede politisk bestilt, og vil bli utarbeidet som en oppfølging til strategien, som Plan for naturmangfold og arealregnskap. Sistnevnte skal være et verktøy for å måle om Bergen er arealnøytral.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 2. mars