Gå tilbake til:
Du er her:
 Miljøløftet 2022-2025
Bilde: Miljøløftet

Vil slutte seg til fremlagt forslag til Handlingsprogram for Miljøløftet 2022-2025

Handlingsprogrammet inneholder prosjekter både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, samt tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

De økonomiske rammene i handlingsprogrammet baserer seg på byvekstavtalen for Bergensområdet 2019-2029. Handlingsprogrammet vil gjelde for hele avtaleområdet, som omfatter kommunene Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Skal bidra til nullvekst i personbiltrafikken

Prosjekter innenfor byvekstavtalen er finansiert med statlige midler, fylkeskommunale midler, kommunale midler og bompenger. I perioden skal det totalt investeres for cirka 16 milliarder i tiltak som skal bidra til nullvekst i personbiltrafikken, fordelt på gange, sykkel og trafikksikkerhet, kollektiv, areal og knutepunktsutvikling og samarbeid.

Noe videreført, noe nytt

Av prosjektene i handlingsprogrammet er noen videreført med tidligere bevilgninger, mens noen er nye. Noen eksempler:

Av prosjekter som er videreført med tidligere bevilgninger er gang og sykkelveg langs bybanen til Fyllingsdalen, fortau og fremkommelighet kollektiv i Fyllingsvegen, Haugevegen –Nordnesbakken -Margaretstredet, Allestadveien -Skarphaugen og Håkonshellavegen.

Hagerups vei-Minde Alle og oppgradering av sykkelfelt/fartsputer i Storetveitvegen- Natlandsveien er nye prosjekter med finansiering fra 2022, mens sykkelanlegg Storetveitvegen, Åsane terminal-Morvik, Natlandsveien -Nord-Wiers Jensens vei-Hagerupsvei og ombygging av kryss avkjørsel ved Tennebekk næringsområde er nye prosjekter med oppstart senere i perioden.

Bybanen til Fyllingsdalen er det største prosjektet i porteføljen.

Det finnes et detaljert forslag til prioritering av tilgjengelige midler for perioden 2022-2025  i handlingsprogrammet, sortert etter finansieringskilde.

Miljøløftet har utarbeidet en prosjektkatalog med egne faktaark om alle aktuelle prosjekter Prosjektkatalogen vil bli lagt ut på Miljøløftets hjemmeside.

Handlingprogrammet rulleres årlig.

Ønsker ny vurdering av prosjekt og måloppnåelse ved neste rullering

På grunn av endrede forutsetninger for prinsippvalg og prioritering i samsvar med nylig vedtatt gå- og sykkelstrategi, mener byrådet det kan være hensiktsmessig å vurdere måloppnåelsen på nytt på flere av de store prosjektene. Byrådet vil derfor jobbe for at alle prosjektene vurderes på nytt ved neste rullering, med en ny og bedre vurdering av måloppnåelse opp mot andre prosjekt. Også realisme i periodisering og gjennomføring må etterprøves, mener byrådet.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

Se sakene fra byrådet 20. mai