Grågås
FOR MANGE: Som i flere andre vestlandskommuner, er det en utfordring at bestanden av grågås øker. Byrådet mener en systematisk tilnærming til problemet er riktig vei å gå, gjennom en forvaltningsplan og oppfølgende lokal forskrift om utvidet jakttid.
Bilde: Jens Cederskjold, lisens: CC 3.0.

Vil utvide jakttid på grågås

Bestanden av grågås øker i Bergen. Det skaper problemer for landbruket. Derfor vil byrådet utvide jakttiden.

Byrådet legger nå frem en forvaltningsplan for grågås samt forslag til en lokal forskrift om utvidet jakttid. Bystyret skal behandle saken før begge dokumentene kan godkjennes av Statsforvalteren.

Hører til her, men er for mange

Gjessene foretrekker ofte å beite på dyrket mark, fremfor naturlige beiteområder. Dermed ødelegger de avlingene. Enkelte steder, som på badeplasser, er gjessene også til hinder for friluftslivet, og Avinor peker på at fuglene medfører utfordringer for flysikkerheten.

Målet med planen og forskriften er derfor å forvalte den naturlig stedegne arten grågås på en økologisk bærekraftig måte, men på et bestandsnivå som ikke går på bekostning av øvrig biologisk mangfold, og som samtidig ivaretar landbruksøkonomiske-, frilufts- og rekreasjonsinteresser

Foreslår å starte 21. juli

Normal jakttid for grågås er 10. august – 23. desember. I forslaget til forskrift settes startdatoen til 21. juli. 

Forvaltningsplanen inneholder en rekke tiltak for å gjøre jakten mer effektiv, samt for å øke kunnskapen om grågås i kommunen. 

Byrådet påpeker at det har vært en svært aktiv medvirkningsprosess i arbeidet med forvaltningsplanen. Planforslaget er laget av Bymiljøetaten i samarbeid med berørte bønder i Bergen nord. Det har vært flere møter og befaringer, i tillegg til løpende dialog. Aktører som Osterøy kommune, Bergen og Omlands friluftsråd, Avinor, Bondelaget, samt lokale jegerforeninger har også vært involvert.

Saken skal til videre behandling utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 16. mai