Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsfoto av Store Lungegårdsvann
UTVIDES: Større park, bystrand og strandpromenade er blant hovedgrepene i reguleringsplanen for Store Lungegårdsvann
Bilde: Geir Sætveit

Vil vedta plan for Store Lungegårdsvann

Utvidelse av bystrand, fullføring av strandpromenade og sikring av naturmangfoldet skal bidra til å videreutvikle Bergen som Norges grønneste storby.

Byrådet legger fram forslag til reguleringsplan for Store Lungegårdsvann. Dette er en noe uvanlig reguleringsplan, ettersom det i hovedsak er sjøareal som foreslås regulert. Planen er nesten uten nye tradisjonelle byggeformål.

Samtidig tar planforslaget opp et tema av stor allmenn interesse: Hvordan skal strandsonen og vannflaten forvaltes til beste for byen?

Byrådet mener planforslaget legger til rette for å styrke unike, sentrumsnære kvaliteter som vil komme hele befolkningen til gode. Det er tilrettelegging for allmennheten som er hovedargumentet for inngrepene som ligger i planen.

Utvidelse av bystrand og strandpromenade

På grunn av bybaneutbyggingen blir Lungegårdsparken nå flyttet lenger ut i vannet. Reguleringsplanen foreslår en ytterligere utvidelse av parken og bystranden gjennom å fylle ut steinmasser i vannet. Det pågår nå en designkonkurranse om utformingen av parkanlegget.

Det foreslås også utfylling av et område ved Grønneviksøren og av to områder ved Florida for å utvide og legge til rette for en sammenhengende strandpromenade.

Småbåthavner, inngjerding og parkering

Småbåthavnen Draugen må flytte fra sitt område i Fløen på grunn av bybaneutbyggingen. Den vil bli slått sammen med nabohavnen Neptun. 

Småbåthavnen er i dag inngjerdet, med et høyt gjerde som gir en markert barriere mot sjøen. For byrådet er spørsmålet om inngjerding en svært krevende problemstilling, der allmenn tilgang til strandsonen må veies opp mot sikkerhetshensyn. Byrådet ser etter en helhetlig vurdering at det er tungtveiende grunner til å la gjerdet bli stående inntil videre. 

Byrådet foreslår at et område på 0,75 dekar kan brukes til parkering, reservert for båthavnen, men påpeker samtidig at det bør være mulig å gjøre båthavnen fri for bilparkering innen nokså kort tid.

Til glede for alle

Byrådet mener planforslaget legger grunnlaget for en fremtidsrettet utvikling av vannflaten og strandsonen, som øker attraktiviteten og potensialet for økt aktivitet til glede for alle. Samtidig ivaretar forslaget mest mulig av vannspeilet, både av hensyn til lokal luft- og vannkvalitet, historisk landskap, viktige naturverdier og den visuelle opplevelse av sjøen.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les byrådssaken

Les sakene fra byrådet 20. mai