Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler modell for kvalifiseringsstønad til deltakere under 25 år

Byrådet anbefaler at dagens ordning med full kvalifiseringsstønad med 2 G for ungdom i Bergen i aldersgruppen 18-25 år med egen husholdning beholdes.

Denne ordningen ble innført i bystyrevedtaket fra 2009 og argumentet for å gi full stønad til deltakere under 25 er like aktuelt i dag. Ved å gi full støtte unngår en at aldersgruppen må søke supplerende økonomisk sosialhjelp og dermed økt administrativt arbeid for NAV sosialtjeneste. Det vil også kunne påvirke motivasjonen hos deltakere i kvalifiseringsprogram hvis de ikke sitter igjen med mer enn sats for økonomisk sosialhjelp når de er i arbeidsrettet tiltak gjennom kvalifiseringsprogrammet.

Det andre alternativet er at Bergen kommune følger lovens intensjoner med å yte redusert kvalifiseringsstønad med 2/3 grunnbeløp til deltakere i kvalifiseringsprogram.

Les dokumentene saken

Saken ble behandlet i byrådet 1. oktober