Gå tilbake til:
Du er her:
Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna
YTRE ARNA: Områdesatsingen er en ekstraordinær innsats i deler av byen der det er levekårsutfordringer. Samarbeid med lokalbefolkningen og nærmiljøet er avgjørende. Bildet er fra Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna.
Bilde: Nina Blågestad

Avslutning av områdesatsing i indre Laksevåg og Ytre Arna

Områdesatsingen i indre Laksevåg og Ytre Arna avsluttes innen utgangen av 2022. Byrådet legger frem en oppsummering av innsatsen og oversikt over gjenstående oppgaver og utfordringer.

Områdesatsing er et av flere virkemiddel bystyret har valgt for å bidra til å utjevne sosial ulikhet. Da områdesatsingen i indre Laksevåg og Ytre Arna startet, var disse blant de levekårssonene med størst opphopning av levekårsutfordringer. 

God måloppåelse

Etter snart ti år med områdesatsing mener byrådet at satsingen har gitt god måloppnåelse for de lokale mål og rammer som ble lagt, men det er fortsatt utfordringer knyttet til levekår i indre Laksevåg og Ytre Arna. Det er derfor viktig at andre tjenester i kommunen fortsatt bidrar til at gjenstående levekårsutfordringer bedres. Saken peker på gjenstående oppgaver og utfordringer og hvordan disse skal ivaretas og videreføres på en god måte.

Innholdet i saken er basert på medvirkning i nærmiljøene og internt i kommunen. Formålet med utredningen er å sikre at områdene blir godt ivaretatt etter at områdesatsingen avsluttes.

Kort om områdesatsing

Områdesatsingen er en ekstraordinær innsats fra det offentlige i deler av byen (levekårssoner) der det er dyptgripende levekårsutfordringer. Områdesatsing arbeider tverrfaglig og berører mange avdelinger og politikkområder. Dette innebærer et godt samarbeid og bred involvering av hele kommuneorganisasjonen. Samarbeid med lokalbefolkningen og nærmiljøet er avgjørende for å etablere tillit og for å skape en bærekraftig utvikling i områdene. Satsingsområdene og tiltakene er basert på lokalbefolkningens ønsker og behov samt kommunens øvrige planer.  

Saken skal videre til behandling i bystyrets organer.

Byrådet behandlet saken 28. oktober

Les dokumentene i saken her