Bergen hadde god luftkvalitet i 2022

Fjorårets målinger viser at luftforurensingen var godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Byrådet legger nå frem årsrapporten for luftkvalitet i 2022. 

- Rapporten viser at trenden med forbedret luftkvalitet i Bergen de siste årene, fortsetter. Forurensingsforskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål ble overholdt ved alle målestasjonene, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung. 
-  Vi har merket oss at det kan komme nye grenseverdier for trygg luft og ser at det flere steder er nivåer av luftforurensing som vil overstige eventuelt nye helsebaserte grenseverdier. Derfor er det bra at vi høsten 2022 fikk revidert kommunens handlingsplan for luftkvalitet, og byrådet vil fortsette å jobbe for at innbyggerne skal kunne puste inn ren byluft uansett hvor man bor i Bergen, sier Grung. 

Konklusjonene i rapporten

Dette er noen av de viktigste funnene i årsrapporten for luftkvalitet:

  • Bergen hadde god luftkvalitet i 2022. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene. 
  • Årsmiddel for både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv var langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner. 
  •  Det ble ikke registrert overskridelser av timesverdi for NO2 (på 200 µg/m3) ved noen av målestasjonene. Grenseverdien for antall dager med døgnmiddel PM10 (svevestøv) over 50 µg/m3 ble også overholdt. 
  • Det ble registrert overskridelse av øvre vurderingsterskel for døgnmiddel PM10 ved målestasjonen på Danmarks plass. Det var ingen slike overskridelser ved de andre målestasjonene.

Mer informasjon om luftkvalitet

Luftforurensning er blant miljøfaktorene som påvirker folkehelsen mest i negativ retning. Særlig utsatt er allerede sårbare grupper i befolkningen med astma og andre luftveisplager, hjerte- og karsykdommer og diabetes. 
Se helseråd på Bergen kommunes temaside om luftkvalitet.

Saken skal videre til behandling i utvalg og i bystyret. 
Se dokumentene i saken. 

Her er sakene fra byrådet 30. mars