Foreslår fordeling av nasjonalt tilskudd for å inkludere barn og unge

Byrådet har rangert søknader fra private og frivillige organisasjoner til den nasjonale tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".

Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke. Denne saken gjelder private aktører og frivillige organisasjoner. De kommunale søknadene behandles i egen sak senere i 2024. 

Mange gode søkere

I Bergen er det i år 52 søknader fra private aktører og frivillige organisasjoner.  Mange gode søknader gir et bilde av innsatsen og engasjementet til private, frivillige og ideelle aktører. Samtidig overstiger antallet søknader og tilskuddsbeløp langt det Bergen kan forvente å bli tildelt over den statlige tilskuddsordningen.

Bufdir avgjør etter kommunens anbefalinger

Det er Bufdir som tar den endelige vurderingen av søknadene. Direktoratet tar hensyn til antall barn og unge i kommunene og indikatorer for omfang av utenforskap, fordeling geografisk, mellom aktivitetstypene og mellom offentlige instanser og andre aktører. Videre vurderes kvaliteten og forventet måloppnåelse som ses opp mot søknadsbeløp. Kommunens rangering tillegges vekt og spesielt sårbare grupper kan gis prioritet. 

Tverrfaglige vurderinger

Kommunen skal i tråd med forskriften rangere søknadene. Etat for barn og familie har vært kommunens knutepunkt i arbeidet med å vurdere og rangere søknadene. Arbeidet er gjort i en tverrfaglig gruppe med ansatte fra aktuelle byrådsavdelinger og etater. Ungdomsrådet har gitt innspill vedlagt i saken og områdesatsingen i kommunen er konsultert. 

Se byrådssaken for anbefalt rangering av søkerne

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 18. januar 2024.