Gå tilbake til:
Du er her:

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2020

Byrådet vil videreføre og utvikle tiltak som hindrer utenforskap og fremmer like muligheter. Byrådet vil dermed prioritere tiltak i Bergen kommune som sikrer utsatte grupper arbeidstrening og arbeid.

Kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten gjør rede for situasjonen og utviklingen i sosialtjenesten. Det å kunne forklare hvilke faktorer som påvirker antall sosialhjelpsmottakere samt sosialhjelpsutbetalinger og gjør en i stand til å iverksette tiltak ettersom behovene oppstår. 

Er særlig opptatt av ungdom

Økende arbeidsledighet som følge av pandemien, påvirker den yngre aldersgruppen mer enn andre og ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp, er en utsatt gruppe. Det er derfor viktig at stønadslengden på økonomisk sosialhjelp blir så kort som mulig. Arbeids- og aktivitetstiltak for gruppen (Fia-tiltakene) er sentrale for å sikre aktivisering av ungdom i arbeidstrening og arbeidsrelaterte tiltak.

- Vi ser det som positivt at det totale ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp er stabilt, men er samtidig bekymret for at stønadslengden for gruppen øker, sier sosialbyråd Lubna Jaffery.

NAV-kontorene gir tett og god oppfølging for å få flere over i arbeid og aktivitet og færre med sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger som hovedinntekt. 

God effekt av arbeids- og aktivitetstiltak for innvandrere

De siste årene har vi sett en utvikling mot at en større andel mottakerne av økonomisk sosialhjelp er innvandrere. Tiltakene Ny sjanse og NorA (Norsk og Arbeid) som jobber med fremmedspråklige som mottar økonomisk sosialhjelp, viser gode resultater når det gjelder å få mennesker ut i arbeid og aktivitet.

Satsing på barnefamilier

- Det er positivt at antallet barn som lever i familier og som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned, samtidig som vi er klar over at antallet barn som lever i fattige familier øker, sier sosialbyråd Lubna Jaffery.
Ved økning av sosialhjelpssatsene fra 1.3.2021 har man prioritert barnefamilier.
- Vi vil fortsatt arbeide målrettet for å motvirke at barn vokser opp i fattigdom, sier sosialbyråden.

Særskilte tiltak for de med sammensatte utfordringer

Sosialtjenestene bruker mye ressurser på oppfølging av langtidsledige og langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. En del av denne gruppen benytter seg av andre tjenester som midlertidige botilbud, omsorgsinstitusjoner og har behov for en tett oppfølging. Byrådet ønsker å gi flere brukere systematisk oppfølging med sikte på mer verdighet og livskvalitet.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret

Les dokumentene i saken

Se sakene fra byrådet 20. mai