Legger frem Statusmelding for barnevernet

Byrådet har besluttet å legge frem Statusmelding for barnevernet i Bergen 2023 til behandling i bystyrets møte i juni.

– Jeg er glad for å se gode resultater etter etableringen av felles barnevernvakt og mottak. Denne måten å organisere arbeidet på innebærer at alle nye meldinger blir gjennomgått samme dag, og at meldingene blir likebehandlet, sier byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland.

Flere meldinger, og færre hjelpetiltak

I 2023 ble det mottatt 3948 meldinger, som er 8 prosent flere enn året før. Det ble meldt om bekymring for 2182 barn og unge, som er 3,5 prosent av alle barn mellom 0–17 år i Bergen. Tidsfristen for gjennomgang av meldingene ble innfridd, unntatt for én melding.

Statusmeldingen viser at det er stadig færre barn mellom 0–17 år med tiltak fra barnevernet, både i Bergen og i resten av landet. I 2023 fikk 1963 barn og unge tiltak fra barnevernet i løpet av året. Det er 87 færre med tiltak enn året før, og 25 prosent færre siden 2015.

Fortsatte utfordringer

Andelen barn og unge med tiltaksplan er blitt gradvis lavere fra 2020. Bergen ligger på nivå med Oslo. Ved utgangen av 2023 var det 92 prosent av alle barn med hjelpetiltak som hadde egen plan, men bare 84 prosent hadde fått evaluert planen sin.

– Statusmeldingen viser at barnevernet fremdeles har utfordringer som vi må jobbe med. Å arbeide sammen med barnet og foreldrene om hjelpen er en viktig oppgave. Da er det bekymringsfullt at det siden 2020 er færre barn som har fått utarbeidet sin egen plan for hjelpen som barnevernet gir, sier Spurkeland.

Bemanning og kapasitet i tjenestene

Både høy turnover og høyt sykefravær har vært en utfordring for tjenestens samlede kompetanse og kapasitet. Sykefraværet samlet barneverntjenestene i Bergen var på 14,2 prosent i 2023, noe som er det høyeste på flere år. I 2023 var det 74 ansatte, eller 25 prosent, som sluttet i en av kommunens barneverntjenester. Men det var vesentlig færre som sluttet i stillingene sine mot slutten av året en i de første månedene. Dette skyldes i stor grad et forbedringsarbeid, som byråden er godt fornøyd med.

– Etaten har gjennomført et stort forbedringsarbeid i 2023 for å rekruttere og beholde ansatte. Da er det gledelig å registrere at ved utgangen av 2023 var det langt færre ledige stillinger som kontaktpersoner i barnevernet enn tidligere på året, sier Charlotte Spurkeland.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 16. mai