Vil gjøre endringer i ferietilbud for utviklingshemmede

Byrådet foreslår at dagens ferietilbud for voksne personer med utviklingshemming endres til en tilskuddsordning.

Bakgrunnen for endringen er at kommunen ikke har tilstrekkelig helse- og omsorgspersonell som kan bistå ved feriereiser slik at risiko i forbindelse med kommunale feriereiser blir akseptabel. Kommunen har store utfordringer med å rekruttere personell til den ordinære driften, og sommeren er en spesielt krevende tid.

– Det er viktig at det framtidige ferietilbudet til denne målgruppen gjennomføres på en forsvarlig måte, og får en likere og mer rettferdig profil. Dette vil ikke kunne ivaretas ved videreføring av dagens ordninger, men i størst grad sikres ved å etablere tilskuddsordning der den enkelte kan søke om støtte til sine ferieaktiviteter, sier byråd for eldre, helse og omsorg, Christian Haugen. 

Kan velge selv

Et stort antall voksne personer med utviklingshemming har en helsesituasjon som krever døgnkontinuerlig bistand fra helsefaglig personell. Denne gruppen voksne har ikke kunnet nyttiggjøre seg av kommunens ferietilbud, noe mange opplever både urimelig og urettferdig. 

– Ferietilbudet er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste, men vi ønsker å videreføre utviklingshemmedes muligheter for gode og mest mulig selvstendige liv. Gjennom den individuelle tilskuddsordningen står familier og feriekandidater friere til selv å velge hvor og når de vil reise. Vi kan også inkludere dem som har en mer krevende helsesituasjon, påpeker Haugen. 

– Det er den enkelte som i dialog med verge eller pårørende er nærmest til å bestemme hva som er akseptabel risiko ved reiser i inn- og utland. Det kan være krevende å vurdere risikoen, og kommunens tjenester vil være innstilt på å gi råd dersom noen er i tvil, sier Haugen. 

Videre behandling

Byrådet legger ikke opp til at kommunen skal spare penger på endringene som nå foreslås. Midlene som er satt av til formålet vil bli utbetalt til dem som søker tilskudd til sine ferieaktiviteter.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret. 

Se dokumenter i saken 

Sakene til byrådet 21. desember er klare.