Gå tilbake til:
Du er her:

Vil starte tiltak for å rekruttere og beholde fastleger

Det har over tid vært utfordringer knyttet til rekruttering av nye fastleger i Bergen.

For å opprettholde et godt tilbud om fastlege til alle innbyggerne i Bergen kommune, er det avgjørende å rekruttere og beholde flere fastleger. Fastlegeordningen er under et stort press i store deler av landet, og regjeringen har varslet flere tiltak for å bedre situasjonen. Det er likevel nødvendig å iverksette lokale tiltak for å bidra til en rask forbedring av situasjonen, og det foreslås i denne saken hvordan midlene som bystyret har lagt inn i budsjettet skal fordeles for å ivareta dette. 

Tiltakspakke på 15 millioner  

I Handlings- og økonomiplan (HØP) 2021-2021 ble det vedtatt en lokal tiltakspakke med en budsjettramme på 5.020 millioner kroner, som skal gi bedre rammebetingelser for fastlegene, og gjøre det enklere å starte opp egen fastlegepraksis eller overta en allerede opparbeidet praksis. 

Tiltakspakken er iverksatt, og består av følgende tiltak:  
1. Kjøp av fastlegelister  
2. Kommunal tilskuddsordning til eksisterende legesentre  
3. Sikre minsteinntekt ved nye fastlegehjemler  
4. Styrke veiledningsordningen for leger med ALIS-avtaler  
5. Styrket oppfølging av fastlegeordningen (Enhet for allmennmedisin)  

Byrådet fremmet en ytterligere styrkning av tiltakspakken, slik at den til sammen utgjør 15 millioner for HØP 2022-2025. Det ble nedsatt et fastlegeprosjekt med representasjon fra fastlegene som fikk i oppdrag å utrede og anbefale flere målrettede tiltak i tillegg til de som er gjennomført allerede.

Fastlegeprosjektets anbefalinger 

Fastlegeprosjektet har vurdert 12 tiltak og anbefaler blant annet å prioritere å tilby nye leger i spesialisering, fastlønn i en tidsavgrenset periode og styrke oppfølgingen av av fastlegetjenesten i Enhet for Allmennmedisin. Se flere tiltak i saksdokumentene.    

Byråden mener at anbefalingene fra rapporten bør iverksettes med forutsetningene som er beskrevet. Byrådsavdelingen må, i tett dialog med Etat for helsetjenester, fortløpende gjøre vurderinger knyttet til fastlegesituasjonen, og gis anledning til å justere på tiltakene dersom det viser seg å være hensiktsmessig eller nødvendig. 

Saken ble behandlet på byrådsmøtet 3. februar 2022. 

Les dokumentene i saken