Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem forslag til fremtidig bassengstruktur og endringer i driften

Byrådet legger frem forslag til ny fremtidig bassengstruktur i kommunale basseng og ønsker at Etat for idrett skal overta ansvaret for bruken av bassengene.

For å sikre en fremtidig tilfredsstillende bassengkapasitet har byrådet gjennomgått dagens bruks- og driftsmodell og sett på dagens bruk av kommunale basseng på dagtid, ettermiddag, kveld og helg.  Målet er å få en mer helhetlig og rettferdig fordeling av brukstid, en bedre kapasitetsutnyttelse og sikre funksjonelle basseng i fremtiden.

Bergen kommune drifter i dag 15 innendørs basseng inkludert ADO arena, og ett utendørs basseng. Disse bassengene er i all hovedsak til bruk for skole, barnehage, idrett og publikum. Byrådet har en ambisjon om å sikre tilstrekkelig bassengkapasitet for opplæring, idrett og folkehelse. Byrådet legger derfor frem forslag til rehabiliteringsplan for bassengene i denne saken.

Byrådet ønsker at hovedansvar for drift og vedlikehold opprettholdes av Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. Byrådet foreslår at ansvar for tilsyn og enklere driftsoppgaver overføres fra rektorene til Etat for idrett. For å sikre oppnåelse av kompetansemålene i skolefaget svømming, økt utnyttelse og en mer helhetlig og rettferdig fordeling av bruk både på dagtid, ettermiddag og helg foreslår byrådet å overføre ansvar for bruk til Etat for idrett i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.  Byrådet ser det som hensiktsmessig at disse oppgavene er samlet hos en etat i kommunen for alle kommunale svømmeanlegg.

I tillegg til å sikre tilstrekkelig brukstid til den organiserte idretten, skoler og barnehager, foreslår byrådet også å utvide publikumstilgangen til alle 25m-bassengene.

Byrådet foreslår implementering av de foreslåtte endringer av bruks- og driftskonseptet fra skoleåret 2021/22.

Byrådet foreslår i denne saken også en plan for rehabilitering av alle kommunale basseng, behov for nye basseng og avvikling av basseng.

Byrådet setter i gang eiendomssøk etter tomter til nye basseng i Åsane og Fana.

Saken skal behandles i byrådet 22. desember. Det er bystyret som skal gjøre endelig vedtak i saken.

Les dokumentene i saken