Sender forslag til Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2022-2026 på høring

Byrådet har vedtatt å sende forslag til kulturplan for mennesker med utviklingshemming for perioden 2022 til 2026 på høring med frist 6. mai.

Byrådet fastslår i sin politiske plattform at ulike former for kultur skal være tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av betalingsevne, funksjonsnivå, kompetanse eller kjennskap til kulturtilbud.

Fem bærebjelker

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. Planen er bygget opp rundt fem bærebjelker: mangfold, relevans, livskvalitet, infrastruktur – tilgjengelighet og kommunikasjon. 

Hovedmål for kulturplanen er: Mennesker med utviklingshemming skal få kvalitativt gode kunst- og kulturopplevelser og være medvirkende i et reelt mangfold av kunst- og kulturaktiviteter.

Deltakelse for alle  

Byrådet påpeker at mennesker med utviklingshemming er en mangfoldig gruppe med et bredt spekter av ulike funksjonsnivå, aldersgrupper og ulike ressurser og utfordringer. Dette mangfoldet er et verdifullt fundament i samfunnet. Planens tiltak vektlegger likestilling for alle og at alle ut fra egne forutsetninger skal ha tilnærmet like muligheter til samfunnsdeltakelse. 

Les byrådssaken


Vil du gi innspill? 

Høringsfrist for planforslaget er 6. mai 2022
Send høringsinnspill på e-post til: Ann-Kristin.Nordal-Seljestokken@bergen.kommune.no
Merk e-posten “Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2022-2026”. 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 7. april