Bilde av Rune Bakervik
BYBUDSJETTET: Byrådet har i dag lagt fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett for 2024. - Selv om vi har trange økonomiske tider, verner vi om folks grunnleggende velferdstjenester og prioriterer det som er viktigst, sier byrådsleder med ansvar for finans, Rune Bakervik.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Bybudsjettet: Mer gratis SFO og flere hender i eldreomsorgen

– Dette er et trygt og rettferdig budsjett for Bergen. Byrådet prioriterer å gi flere barn tilbud om gratis SFO og få flere hender i eldreomsorgen, sier byrådsleder Rune Bakervik.

Byrådet har i dag lagt fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett for 2024. Driftsbudsjettet i 2024 er på 27,6 milliarder kroner, mens investeringsbudsjettet er på 3,2 milliarder kroner. 

Prioriterer kjerneoppgavene

– Vi merker at det strammer seg til, men byrådet leverer en handlings- og økonomiplan som skal sikre at Bergen kommune fremdeles har en sunn økonomi. Selv om vi har trange økonomiske tider, verner vi om folks grunnleggende velferdstjenester og prioriterer det som er viktigst, sier byrådsleder med ansvar for finans, Rune Bakervik.

Byrådets forslag til budsjett har et netto driftsresultat på 0,8 prosent av driftsinntektene. Kommunen har et måltall om 1,7 prosent. Gjeldsgraden vil i økonomiplanperioden øke fra 65 prosent i 2024, til 69 prosent i 2027. Kommunen har et måltall på 70 prosent. 

Kommunens “sparekonto”, disposisjonsfondet, vil i 2024 utgjøre 13 prosent av driftsinntektene. Dette vil i slutten av økonomiplanperioden komme ned til ti prosent som også er kommunens måltall.

– I åtte år har vi ryddet opp etter det store skoleforfallet, og vi skal fortsette å pusse opp og bygge nytt, både skoler og barnehager. Vi skal også fortsette utbyggingen av moderne sykehjem, sier Rune Bakervik.

Byrådet har også en gladmelding til kulturlivet i Fyllingsdalen: 

– Spaden skal i jorden for Fyllingsdalen kulturhus i 2026. I mellomtiden foreslår vi å sette av en halv million kroner årlig som skal brukes til kommunale tilbud og andre kulturaktiviteter i bydelen, sier Bakervik.

Vekst i driftsbudsjett på 2,8 milliarder

Endringene i netto driftsbudsjett fra 2023 til 2024 er på 2,8 milliarder kroner. Av dette utgjør lønns- og prisvekst én milliard kroner. 

For eiendomsskatten foreslår byrådet å reversere økningen i bunnfradraget fra i år. Promillesatsene er ikke foreslått endret. Endringen i bunnfradraget utgjør en inntektsøkning på 19 millioner kroner årlig. Sammen med oppdaterte tall for boligverdier øker inntektene fra eiendomsskatt samlet med 79 millioner kroner årlig. Bunnfradragsendringen utgjør 140 kroner i året, eller 12 kroner i måneden. Samtidig innfører byrådet gratis SFO for tredje trinn på 19 skoler i Bergen. De familiene det gjelder vil spare 25.000 kroner i året.  

I driftsbudsjettet foreslår byrådet nye tiltak for 342 millioner kroner. Av dette beløpet er 127,1 millioner tiltak innenfor tjenester til eldre, 66 millioner kroner tiltak innenfor tjenester til utviklingshemmede og 43 millioner kroner er foreslått bevilget til nye tiltak i skolen.

Byrådet foreslår å bevilge 123 millioner kroner til ulike nye engangstiltak. Kutt i tiltak utgjør 30 millioner kroner. Byrådet har i forslaget lagt inn effekt av effektiviseringer for 33 millioner kroner. 220 millioner kroner er foreslått satt av til å driftsfinansiere investeringer.

Nye tiltak for 342 millioner kroner

Dette er noen av de nye tiltakene som byrådet foreslår i budsjettet:

  • Byrådet foreslår å opprette gratis halvdagsplass på SFO 3. trinn ved 19 utvalgte skoler og vil bevilge åtte millioner kroner til dette i 2024 og 17 millioner i resten av økonomiplanperioden. Gratis halvdagsplass ble innført for 1. klassinger i 2022 og 2. klassinger i 2023. Byrådet vil videreføre dette for 3. klassingene fra høsten 2024.
  • Byrådet foreslår å øke tjenestene til hjemmeboende eldre og foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til dette i 2024 og økende til 292,5 millioner i slutten av økonomiplanperioden. Antall eldre øker og det er behov for å styrke tjenestene til hjemmeboende eldre.
  • Byrådet foreslår å styrke grunnbemanningen på behandlingssentrene i Bergen og vil bevilge 15 millioner kroner dette. Korttidssykehjemmene står i en krevende rekrutteringssituasjon når det gjelder sykepleiere og helsefagarbeidere. Byrådet vil gjennom dette tiltak rekruttere servicemedarbeidere som kan avlaste helsepersonalet gjennom å utføre praktiske oppgaver i avdelingene. Styrkingen vil gi en servicemedarbeider for hver 25. beboer hver dag hele året på alle behandlingssentrene.
  • Byrådet foreslår å utvide tilbudet om rask psykisk helsehjelp. I 2024 er det satt av seks millioner kroner til dette tiltaket og det vil øke til 11,7 millioner kroner hvert år i resten av økonomiplanperioden. Dette er lavterskel behandlingstilbud. I dag er tilbudet tilgjengelig i Bergenhus, Årstad, Arna og Åsane. Byrådet vil utvide tilbudet til andre deler av kommunen.
  • Byrådet foreslår også for neste år å prisjustere livsoppholdssatsene i økonomisk sosialhjelp og vil bevilge 7,5 millioner kroner til dette. Byrådet foreslår også å bevilge 12,4 millioner kroner ekstra til kvalifiseringsprogrammet. Midlene skal gjøre det mulig for flere å delta i tilbudet om oppfølging og arbeidstrening. 
  • Byrådet foreslår å bevilge 2,8 millioner kroner til Ny-Krohnborg bibliotek. Bevilgningen skal være med på å sikre permanent drift av fellesbiblioteket. Til nå har biblioteket vært finansiert med eksterne prosjektmidler. På kort tid har det blitt et livlig samlingssted for befolkningen i bydelen.
  • Byrådet foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner som et engangstiltak til U-23 EM i friidrett. Dette arrangementet skulle holdes i 2021, men ble avlyst på grunn av pandemien. Bergen skal være vertsby for europamesterskapet i 2025.

Byrådet vil legge frem tilleggsinnstilling til budsjettet når statsbudsjettet er kjent. Budsjettet skal endelig avgjøres av bystyret i desember.

Les dokumentene i byrådssaken