Gå tilbake til:
Du er her:

Gjenbruk og ikke bare forbruk i ny anskaffelsesstrategi

Byrådet legger frem "Anskaffelsesstrategi 2022-2025" og "Handlingsplan anskaffelsesstrategi 2022-2025" for behandling i bystyret. Gjenbruk og ikke bare forbruk er en del av strategien.

Et høringsutkast til strategien og handlingsplanen har vært ute på allmenn høring i fire uker. Høringsfristen var 28. april. Byrådet har gjennomgått innspillene og legger nå saken frem for bystyret for sluttbehandling.

Totalt anskaffet kommunen i 2020 varer og tjenester for 6,74 milliarder kroner. Av dette er 2,74 milliarder kategorisert som klassiske vare- og tjenestekjøp, mens 2,47 milliarder er kjøp av bygg- og håndverkertjenester.

Tenke nytt om anskaffelser

– Bergen kommune har en betydelig markedsmakt som vi kan bruke til å gjøre samfunnet vårt bedre for klima, miljø, mennesker og dyr. Kommunen skal ikke bare bidra til forbruk, men også legge til rette for gjenbruk. Strategien skal bidra til en kultur hvor alle tenker nytt om anskaffelser, spesielt behovet for å kjøpe nytt, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen.

I den kommende strategiperioden ønsker kommunen i større grad å få frem mulighetene anskaffelsesområdet gir for å arbeide med viktige politiske målsetninger. Det gjelder områder som seriøsitetskrav, arbeidsinkludering, mangfold, etikk, infrastruktur, innovasjon, helse, klima og miljø. Strategien er forankret i FNs bærekraftmål, nasjonale føringer og lokale føringer som kommuneplanens samfunnsdel, byrådets politiske plattform og andre politiske planer og vedtak.

Satsingsområder i strategien

Dette er de fire utvalgte satsingsområdene for anskaffelsesfeltet i strategiperioden 2022-2025:

 1. Effektiv ressursbruk: Kommunens anskaffelser skal sikre at behov dekkes, og at gevinster realiseres gjennom profesjonell kontraktsoppfølging. Dette satsingsområdet omfatter organisering og kompetanse.
 2. Realisere verdier: Kommunens anskaffelser skal sikre at behov dekkes, og at gevinster realiseres gjennom profesjonell kontraktsoppfølging. Dette satsingsområdet omfatter brukermedvirkning, gevinstrealisering og kontraktsoppfølging.
 3. Klima, miljø og samfunnsansvar: Kommunens anskaffelser skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling for mennesker, dyr, klima og miljø. Dette satsingsområdet omfatter samfunnsutvikling for klima, miljø, mennesker og dyr, etisk standard, sirkulær økonomi, beredskap og bærekraftig logistikk.
 4. Kommunikasjon og samarbeid: Bergen kommune skal ha et godt samarbeid og god kommunikasjon internt og eksternt på anskaffelsesområdet. Dette satsingsområdet omfatter dialog internt, eksternt og mot markeder, innkjøpssamarbeid, innovasjon og læring.

Strategien inneholder ikke konkrete tiltak. Tiltakene, som følger opp satsingsområdene, finner du i handlingsplanen som også er ute på høring.

Handlingsplan til anskaffelsesstrategi 2022-25

Handlingsplanen til anskaffelsesstrategien følger opp mål og hovedprioriteringene i strategien. Handlingsplanen er bygd opp rundt de fire satsingsområdene i strategien. Den inneholder tiltak og målekriterier for at kommunen har lyktes med tiltakene.

Tiltak for effektiv ressursbruk

 1. Avklare ansvarsforhold og plassering av oppgaver.
 2. Realisere gevinster gjennom kategoristyring og kategoristrategi.
 3. Dimensjonere ressursinnsats basert på omfang og kompleksitet.
 4. Forenkling og forbedring
 5. Utarbeide helhetlig kompetanseplan for alle roller.

Indikatorer på måloppnåelse er blant annet at de som er i målgruppen har gått på obligatoriske anskaffelsesfaglige kurs, økt avtaledekning og flere fellesavtaler.

Tiltak for å realisere verdier

 1. Øke brukermedvirkning.
 2. Øke avtaledekning.
 3. Innføre og ta i bruk metodikk for gevinstrealisering.
 4. Utvikle og ta i bruk metoder for risikovurdering av kontrakter.
 5. Videreutvikle digital støtte i anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging.
 6. Etablere retningslinjer for bestillingssystemer.
 7. Innføre ny løsning for e-handel.

Indikatorer på måloppnåelse er blant annet god behovsdekning, flere avtaler tilgjengelig i e-handel og at flere konkurranser blir gjennomført i dialog med brukere og interessenter.

Tiltak for klima, miljø og samfunnsansvar

 1. Følge opp prosedyrer og føringer for samfunnsansvar.
 2. Sikre at alle er kjent med retningslinjer for etisk opptreden.
 3. Redusere unødvendig forbruk og avfall.
 4. Etablerer forsyningssikkerhet for å sikre god beredskap.
 5. Utrede handlingsrom for mer bærekraftig logistikk.
 6. Utrede krav om tariffavtale
 7. Videreutvikle seriøsitetskrav i tjenestekontrakter
 8. Vurdere å avgrense bruk av innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen

Eksempler på måloppnåelse er at alle avdelinger bruker digitale systemer for samfunnsansvar, færre avvik knyttet til seriøsitetskrav og at andelen kontrakter med krav til klima og miljø øker. I tillegg til at flere anskaffelser tar utgangspunkt i en sirkulærøkonomisk tankegang.

Tiltak for kommunikasjon og samarbeid

 1. Vi skal ha god og balansert dialog.
 2. Tilrettelegge for systematisk informasjons- og kompetansedeling.
 3. Tilrettelegge for innkjøpssamarbeid og samhandling.

Indikatorer på måloppnåelse  er at ansatte er kjent med målene for anskaffelsesstrategien og at leverandørene viser høy interesse for å delta i konkurransene til kommunen.

Byrådet har avgitt innstilling 25. mai. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai