Mann i okergul genser foran en vegg i naturbetong
REVIDERT: Finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen og byrådet foreslår endringer i bybudsjettet for 563 millioner kroner.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Legger frem revidert bybudsjett

Byrådet har i dag lagt frem revidert bybudsjett for 2023. Samlet foreslår byrådet budsjettjusteringer for 563,8 millioner kroner. De store pengene går til unge, eldre og de som har minst fra før.

I det reviderte budsjettet foreslår byrådet endringer basert på anslagene i revidert nasjonalbudsjett og andre kjente forhold. Saken gir også et bilde av utviklingen i kommunens tjenester etter årets fire første måneder. Samlet foreslår byrådet budsjettjusteringer for 563,8 millioner kroner. 

Skatte- og utgiftsvekst 

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett kommet med nye anslag på inntektsveksten i kommunene. Dette gjelder både skattevekst, kompensasjon for kostnadsvekst og utgifter til koronavaksinasjon over rammetilskuddet. 

– Bergen kommune får samlet 261 millioner kroner i økte skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Skatteinntektene våre vokser, men kostnadene vokser enda mer. Vi får kompensert for denne kostnadsveksten gjennom økte overføringer i rammetilskuddet, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen. 

En annen stor endring på inntektssiden er at utbyttet fra Eviny i år ble 322 millioner kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet. 

Krevende for mange tjenester 

Byrådet foreslår en samlet justering av budsjettet til kommunens tjenester på 563,8 millioner kroner. Om lag 450 millioner kroner er justeringer for å dekke inn underliggende utgiftsvekst på flere tjenesteområder. Vel 150 millioner er foreløpig beregnede merutgifter ved økt pris- og lønnsvekst. Byrådet foreslår også å sette av rundt 160 millioner kroner til å dekke utgifter knyttet til bosetting av flyktninger fra Ukraina. Byrådet forventer også at strømutgiftene til kommunen vokser betydelig mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjettet, og foreslår en nedjustering av strømbudsjettet med om lag 220 millioner. 

– Flere tjenester melder om stor vekst i utgiftene. I skole og de spesialpedagogiske tjenestene er det en betydelig økning i antall barn med særskilte behov. Behovet for psykiske helsetjenester til barn og unge vokser. Flere trenger økonomisk sosialhjelp. Det er også dyrt å mangle fastleger, sier finansbyråden. 

Mer til sosialhjelp og fritidstilbud 

Formålet med Revidert budsjett er å sørge for at det gjeldende budsjettet for i år er mest mulig realistisk. Budsjettjusteringene som foreslås er derfor i all hovedsak nødvendige endringer både på inntekts- og utgiftssiden basert på oppdatert informasjon så langt i år.

Byrådet har imidlertid også funnet rom til å foreslå 22 millioner kroner i nye satsinger: 

  • Satsene til livsopphold i den økonomiske sosialhjelpen blir foreslått justert med 5,4 prosent. Det tilsvarer forventet vekst i konsumprisen i 2023. For kommunen vil dette ha en merkostnad på 10,3 millioner årlig (halvårseffekt i 2023). 
  • Byrådet foreslår å bevilge 4,55 millioner kroner som skal gå til ulike fritidstilbud for barn og unge. I denne pakken inngår blant annet gratis ferieaktiviteter i alle bydeler til barn og unge i regi av biblioteket og kulturetaten. Bibliotekavdelingen på Ny-Krohnborg går over i varig drift. Ungdomsklubben Zinken Hopp får midler som skal sikre drift ut året. Det blir også gitt tilbud gjennom Etat for idrett rettet mot familier som ikke har råd til å reise på ferie. Byrådet foreslår også å bevilge en million kroner til tilbudet LIM (lekse, idrett, mat). 
  • Det brukerstyrte Huset, et viktig lavterskeltiltak for rusavhengige i Bergen, foreslås støttet med 2 millioner kroner. 
  • Byrådet foreslår også å bevilge 400.000 kroner i driftsmidler til Cornerteateret slik at de kan lage sommerteater for barn, 1,5 millioner kroner til 750 års-markeringen av Magnus Lagabøtes landslov, og 169.000 kroner til drift av Slettebakken frivilligsentral.

Byrådet avga innstilling 1. juni. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les saksdokumentene

Her er sakene fra byrådet 1. juni