Starter opp arbeid med temaplan for heltidskultur

Byrådet har vedtatt å utarbeide en temaplan for hvordan Bergen kommune kan bli en heltidskommune.

Arbeidet med en ny temaplan for heltidskultur i Bergen kommune skal være en overordnet føring og plan for hvordan kommunen som arbeidsgiver skal iverksette tiltak som sikrer målet om å bli en heltidskommune. 

Bergen kommune er byens største arbeidsgiver og en sentral leverandør av velferdstjenester. Heltid skal gi høyere kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsvilkår for den enkelte ansatte og bidra til at kommunen blir en mest mulig attraktiv arbeidsgiver. 

Økt bemanning og likelønn 

Byrådet vil redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer gjennom økt bemanning i kommunale enheter og praktisere reell likelønn. Hele, faste stillinger og kommunens eget bemanningssenter har vært en sentral del av arbeidet med å utvikle en heltidskultur i Bergen kommune de siste årene – byrådet ønsker å styrke og videreutvikle dette i årene som kommer. 

Gjennom en økt satsing på heltid vil kvinners tilknytning til arbeidslivet styrkes. Det er også sterkt ønskelig å øke antallet menn i denne sektoren, og langt færre menn enn kvinner jobber deltid i dag. En langt større andel heltid vil gjøre stillingene mer attraktive for både kvinner og menn, og kan også bidra til å øke andelen menn i helse- og omsorgsyrkene. For lederne betyr det færre ansatte å følge opp, og gir rom for bedre ledelse. 

Kompetansehevingstiltak blir enklere å gjennomføre, noe som igjen fremmer utvikling av fagmiljø. Forskning viser til at større stillinger gir ansatte økt eierskap, jobbengasjement og involverte medarbeidere. Økt heltid vil også kunne gi redusert sykefravær. For brukere av tjenestene gir hele stillinger større trygghet og kvalitet. Brukerne vil oppleve større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. De får færre ansatte å forholde seg til, og møter ansatte som kjenner dem og deres situasjon godt. Noe som blant annet fremmer pasientsikkerhet og gir mindre mulighet for feil. Mer heltid frigjør tid til brukerrettet arbeid og økt medvirkning. 

Det er første gang at Bergen kommune utarbeider en egen temaplan på dette området. 

Planen er planlagt vedtatt i bystyret desember 2022. 

Byrådet behandlet saken 3. februar 2022. 

Les dokumentene i saken.