Kulturminnegrunnlag: Storetveitvegen, Brennhaugen-Wergeland

Kulturminnegrunnlaget for Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland er utarbeidet som del avreguleringsplan for sykkelvei fra Brennhaugen til Wergeland.

Kulturminnegrunnlag: Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland bilde
 
 

 Formålet med reguleringsplanen er å anlegge en sikker gang- og sykkelvei på den aktuelle strekningen. Kulturminnegrunnlaget er i hovedsak avgrenset av den aktuelle plangrensen.

Området er preget av villautbyggingen som foregikk fra 1880- 1950 årene. Hele planområdet gir et bilde av en utbyggingsperiode med relativt klare grenser. Vi har valgt å dele området i tre delområder: 1.Strekket fra Brennhaugen til starten på Kirkevegen. 2. Området knyttet til Storetveitgårdens innmarksområde fra skolen til rundkjøringen (Storetveitvegen/Hagerups vei). 3. Strekket fra rundkjøringen ved Hagerups vei til Nyhaugveien.

Disse tre områdene har alle enkeltminner med høy arkitektonisk verdi. Et vesentlig element i verdien av bebyggelsen i delområdene 1 og 3 er sammenhengen mellom topografi, enkeltbygg/objekt og hageanleggetrundt. Denne helheten reflekteres i mye av bebyggelsen uavhengig av tid og arkitekt. Bevaring av denne typiske og viktige verdien bør søkes inkludert planen og i fremtidige vurderinger av tiltak her. Det er viktig at dette helhetlige kulturmiljøet blir tatt hensyn til i planen og det gis et formelt vern ved fremtidige tiltak.

Vedlegg