Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kulturminnegrunnlag

Kart som viser områdene for kulturminnegrunnlagene

Kulturminnegrunnlagene dekker store områder av Bergen, og overlapper delvis. Bruk kartløsningen til å finne dokumentene. Skroll deg ned og aktivér kartlaget "Kulturminnegrunnlag" - pek i kartet.

Landås bydel - Verneverdige bygg og bygningsmiljøer

I arbeidet med kommunedelplan for Landås registrerte Foreningen til Fortidsminnemerkers Bevaring i denne rapporten fra 1993 verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i planområdet for Bergen kommune.

Kulturminnegrunnlag: Nordnes ytre deler

Hele området er definert som kulturmiljø av nasjonal interesse. Nordnesparken utgjør et vesentlig element i kulturmiljøet. Områdets kulturhistoriske helhet er enestående i nasjonal sammenheng.

Kulturminnegrunnlag: Åsanes sentrale deler

Kulturmiljøet i Åsanes sentrale deler består av flere kategorier kulturminner. Spor etter historisk gårdsdrift og dyrket mark er vitnesbyrd om det tidligere jordbrukssamfunnet.

Kulturminnegrunnlag: Bjørndal i Laksevåg

Kulturmiljøet i Bjørndal består av flere typer kulturminner. I området finnes arkeologiske lokaliteter som gir området stor tidsdybde og det er bevart rester etter historiske gårdsbosetninger.

Kulturminnegrunnlag: Nøstebukten, Dokken og Møhlenpriskaien

Historisk by- og havneområde med et stort antall bygninger fra før 1900, preget av historisk trehus- og murgårdsbebyggelse samt havneskur av ulike alder og andre tekniske anlegg.

Kulturminnegrunnlag: Mulelvvassdraget

Kartlegging av kulturminner i nedslagsfeltet for Muleelven - et vassdrag som siden slutten av 1800-tallet har inngått i byens vannforsyning, men drikkevannfunksjonen er nå under utfasing.

Kulturminnegrunnlag: Deler av Trengereid, Risnes m.m.

Dette kulturminnegrunnlaget fra 2019 er utarbeidet av Byantikvaren som en konsekvens av arbeidet med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen fra Arna-Stanghelle.

Tilleggsrapporter til kulturminnegrunnlag: Bybanen fra sentrum til Åsane

I forbindelse med trasévalget utarbeidet Byantikvaren i 2012 et kulturminnegrunnlag. De vedlagte delrapportene fra 2018 er et tillegg til dette og inngår i av grunnlaget for reguleringsplanen.

Kulturminnegrunnlag: Storetveitvegen, Brennhaugen-Wergeland

Kulturminnegrunnlaget for Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland er utarbeidet som del avreguleringsplan for sykkelvei fra Brennhaugen til Wergeland.