RSS

Kulturminnegrunnlag

Kart som viser områdene for kulturminnegrunnlagene

Kulturminnegrunnlagene dekker store områder av Bergen, og overlapper delvis. Bruk kartløsningen til å finne dokumentene. Skroll deg ned og aktivér kartlaget "Kulturminnegrunnlag" - pek i kartet.

Landås bydel - Verneverdige bygg og bygningsmiljøer

I arbeidet med kommunedelplan for Landås registrerte Foreningen til Fortidsminnemerkers Bevaring i denne rapporten fra 1993 verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i planområdet for Bergen kommune.

Kulturmiljøgrunnlag: Den grønne akse

Den grønne akse er blant Bergens mest sentrale og verdifulle byrom. Området har en rik historie. Det er preget av grøntanlegg omgitt av bygninger som gir et bylandskap med svært høy kulturmiljøverdi.

Kulturminnegrunnlag: Nordnes ytre deler

Hele området er definert som kulturmiljø av nasjonal interesse. Nordnesparken utgjør et vesentlig element i kulturmiljøet. Områdets kulturhistoriske helhet er enestående i nasjonal sammenheng.

Kulturminnegrunnlag: Områdeplan for Storaneset - Indre Arna

Den gamle jordbruksbygda Indre Arna er i dag et attraktivt boligområde utenfor Bergen sentrum, og Storaneset har endret seg fra å være jordbruksområde til å bli et sentralt næringsområde i Indre Arna.

Kulturminnegrunnlag: Åsanes sentrale deler

Kulturmiljøet i Åsanes sentrale deler består av flere kategorier kulturminner. Spor etter historisk gårdsdrift og dyrket mark er vitnesbyrd om det tidligere jordbrukssamfunnet.

Kulturminnegrunnlag: Bjørndal i Laksevåg

Kulturmiljøet i Bjørndal består av flere typer kulturminner. I området finnes arkeologiske lokaliteter som gir området stor tidsdybde og det er bevart rester etter historiske gårdsbosetninger.

Kulturminnegrunnlag: Nøstebukten, Dokken og Møhlenpriskaien

Historisk by- og havneområde med et stort antall bygninger fra før 1900, preget av historisk trehus- og murgårdsbebyggelse samt havneskur av ulike alder og andre tekniske anlegg.

Kulturminnegrunnlag: Mulelvvassdraget

Kartlegging av kulturminner i nedslagsfeltet for Muleelven - et vassdrag som siden slutten av 1800-tallet har inngått i byens vannforsyning, men er nå under utfasing som drikkevannskilde.

Kulturminnegrunnlag: Deler av Trengereid, Risnes m.m.

Dette kulturminnegrunnlaget fra 2019 er utarbeidet av Byantikvaren som en konsekvens av arbeidet med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen fra Arna-Stanghelle.